Nyheter Sverige

Aspen livsviktig för många arter

Solbelysta aspar på hygge. Många vedlevande lavar och skalbaggar lever på träden.
Solbelysta aspar på hygge. Många vedlevande lavar och skalbaggar lever på träden.

Aspen är av livsavgörande betydelse för många andra arter i skogen. Framför allt i landets nordliga delar är den viktig för lavar, svampar och skalbaggar, enligt en ny rapport.

I rapporten, som framställts av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk, påpekas att över 1 000 vedlevande arter lever på asparna.

Detta är ett lägre antal än hos de så kallade ädla lövträden – ek, bok, ask, lind med flera – men betydligt mer än hos exempelvis björk. Och i norra Sverige, där ädellövträd saknas, är aspen sannolikt viktigare för den biologiska mångfalden än något annat träd.

– Aspen är Norrlands ädellövträd, säger Lena Gustafsson, forskare vid SLU.

– Veden är porös och dess kemi gör den mer attraktiv för vedlevande arter än många andra träd.

I studien konstateras att det är viktigt att skogsbruket sparar både levande och döda aspar på hyggen. Många arter, exempelvis många skalbaggar, trivs extremt bra på aspar i solig och öppen miljö.

Forskarna noterar också att unga såväl som gamla, grova aspar hyser en rik insektsfauna och en stor mängd lavar och svampar.