Nyheter Sverige

Slitna poliser tror på mer jobb

Tre av fyra poliser tror på högre arbetsbelastning i sommar jämfört mot förra året.– Vi är slitna sedan tidigare på grund av stora övertidsuttag så det här oroar mig, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Förbundet har låtit Novus göra en enkätundersökning med frågan: "Tror du att sommarens schemaläggning kommer att innebära en högre eller lägre arbetsbelastning än tidigare sommar?"

Slår man ihop siffrorna för de sju polisregionerna tror 55 procent på en "klart högre arbetsbelastning" medan 20 procent tror på "något högre". 13 procent tror på en oförändrad arbetsbelastning medan blygsamma en procent tror att de kommer att ha mindre att göra jämfört mot förra året.

Enkätresultaten visar på vissa skillnader mellan regionerna. Högst andel som tror på högre arbetsbelastning finns i region Nord (82 procent), lägst i region Väst och Stockholm (båda 70 procent). Region Väst är också den region där högst andel tror på en oförändrad arbetsbörda (17 procent jämfört med rikssnittets 13 procent).

Av de biträdande regionchefernas svar på frågor om sommarbemanningen i Nord respektive Väst går det inte att utröna vad skillnaderna beror på. Inte heller Polisförbundet har något svar.

– Jag tror att det kan vara hur man upplever polisbristen i sig och hur trött man är när sommaren närmar sig som har påverkat hur man svarat, säger Lena Nitz.

Några jämförbara enkätresultat från tidigare år finns inte.