Fakta: Den nya filmpolitiken

I maj 2015 sade regeringen upp det rådande filmavtalet. Det slutade gälla från och med årsskiftet 2015/2016.

I 2016 års budgetproposition aviserade regeringen att staten, från och med den 1 januari 2017, ska ta ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken.

Regeringen har arbetat med två huvudinriktningar för filmpolitiken: ökade resurser för den svenska filmbranschen, och ökat inflytande för filmbranschen inom svensk film.

Kritiken mot den nya filmpolitiken har främst gällt finansieringen, inklusive beslutet att höja biomomsen från 6 till 25 procent, samt Svenska Filminstitutets roll.

På torsdagseftermiddagen var filmpolitiken uppe för debatt i riksdagen, där man diskuterade regeringens proposition utifrån kulturutskottets betänkande från den 24 maj. Kulturutskottet ställde sig bakom regeringens nya filmpolitiska mål, men presenterade samtidigt sju tillkännagivanden, uppmaningar till regeringen om att göra om.

Men konkreta svar från regeringens håll uteblev under torsdagens debatt.

– Jag har full respekt för de tillkännagivanden som lämnats. Men först behöver de bli beslutna om i denna kammare, sedan kommer jag att återkomma med förslag på hur dessa kan behandlas, sade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Det var ett uttalande hon kom att upprepa vid flera tillfällen.

"Ska tillgodoses"

Det svaret var inte allianspartierna nöjda med. Olof Lavesson (M), kulturutskottets ordförande, var en av dem som gav kulturministern kritik.

– Kultur- och demokratiministern har upprepade gånger sagt att man kommer omhänderta tillkännandegivandena. Riksdagens beslut ska inte omhändertas, de ska tillgodoses. Det är en väsentlig skillnad, sade Olof Lavesson.

Kulturutskottets kritik gäller bland annat finansieringen av filmpolitiken, inklusive den hett omdebatterade höjningen av momsen på biobiljetter från sex till 25 procent. Man vill också att regeringen ska utreda Svenska Filminstitutets roll och framtida organisation, samt att en ny filmutredning ska tillsättas.

Uppskjuten omröstning

Gunilla Carlsson (S), gruppledare och vice ordförande för kulturutskottet, anser dock att en ny utredning skulle skapa större osäkerhet i filmbranschen.

– Frågan har utretts under en lång tid. Låt nu den nya filmpolitiken få träda i kraft, sa Gunilla Carlsson.

Många ärenden behandlades under dagen i kammaren, vilket innebar att debatten om filmpolitiken inte kom igång innan voteringen. Nästa voteringstillfälle sker onsdag den 15 juni.