Fakta: Utredningens förslag

Ett nationell kulturskolecentrum med ansvar för uppföljning och statistik.

Ett nytt statsbidrag på 200 miljoner kronor.

Fler utbildningsvägar till de kommunala kulturskolorna.

En ny kulturskolepedagogexamen inom högskolan.

20 miljoner kronor för kulturskolerelaterad forskning.

Nationella mål för den kommunala kulturskolan:

ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva konstuttryck i första hand i grupp

bedrivas på barns och ungas fria tid

präglas av hög kvalitet och en konstnärlig och genremässig bredd inom tre eller flera konstuttryck

tillämpa en pedagogik som utgår från barnets egna erfarenheter och intressen

ha en hög andel pedagogiskt och konstnärligt utbildad personal

Källa: SOU 2016:69

Utredningen som tillsattes förra våren har letts av professor Monica Lindgren. Syftet har varit att ta fram samlad kunskap om den kommunala kulturskolan och att föreslå åtgärder för att utveckla den och göra den mer tillgänglig och jämlik.

– Det har aldrig tidigare gjorts någon kartläggning. Och det visar sig att skillnaderna mellan kommunerna är väldigt stora, säger Monica Lindgren, när hon presenterar utredningens förslag.

Delat ansvar

Utredningen har inte fastnat för en juridisk ram i form av en kulturskolelag för att tydliggöra kulturskolans nationella intresse, även om utredningen bedömer att det vore mest verkningsfullt. I stället föreslår utredningen en rad nationella mål som vägledande för den kommunala kulturskolan. Detta bör dock utvärderas efter tre år, och om tillgängligheten och jämlikheten fortfarande brister, så vill utredningen att regeringen gör den kommunala kulturskolan obligatorisk.

– Ansvaret bör inte bara ligga på kommunerna, utan det bör vara ett gemensamt nationellt, regionalt och kommunalt ansvar, säger Monica Lindgren.

För att främja arbetet för att uppnå målen föreslås också att ett nationellt kulturskolecentrum inrättas inom Statens kulturråd, med ansvar för bland annat nationell uppföljning och statistik.

Ny examen

Vidare föreslår utredningen ett helt nytt statsbidrag på 200 miljoner kronor för att främja kulturskolornas utveckling. Huvudinriktning ska vara breddning av konstområden, inkludering och tillgänglighet samt pedagogisk utveckling.

För att öka kompetensen bland lärare föreslås också en ny högskoleexamen i form av en kulturskolepedagog. Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) välkomnar utredningen.

– Helgläsningen är nu räddad. Nu ska vi skicka ut den här på en bred remiss så fort som möjligt, säger Bah Kuhnke, som hoppas kunna återkomma med ett regeringsförslag före valet.