Den från början så hyllade kultursamverkansmodellen har inte påverkat möjligheten att nå de kulturpolitiska målen. Detta enligt en grupp ledamöter inom kulturutskottet som har följt upp och utvärderat modellen, skriver riksdagen på sin hemsida.

Kultursamverkansmodellen klubbades av riksdagen 2009 och började införas två år senare. Den innebär att landsting och regioner själva får fördela en viss del av de statliga medlen till den regionala kulturverksamheten.

Gruppen i kulturutskottet konstaterar nu att modellen inte har påverkat skillnaderna i kulturutbud som finns mellan olika län och kommuner. Den har hittills inte heller lett till någon förändrad bidragsfördelning. Gruppen anser därför att modellen behöver ses över, och att regeringen måste följa upp resultaten av de statliga bidragen till regional kultur.