Fakta: Förslagen

Ett klimatpolitiskt ramverk som underställs riksdagen och delvis lagregleras.

2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

2045 ska utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium vara minst 85 procent lägre än de var 1990.

Ett oberoende, självständigt expertorgan i form av ett klimatpolitiskt råd inrättas.

En klimatlag som anger vad det klimatpolitiska arbetet ska syfta till stiftas.

Miljömålsberedningen är parlamentariskt sammansatt och består av sju riksdagspartier.

Källa: Miljömålsberedningen

Beredningen överlämnade ett enigt delbetänkande på onsdagen till miljö- och klimatminister Åsa Romson (MP). Förslagen, som redan är kända, innebär att Sverige senaste 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det innebär en tidigareläggning av den tidigare visionen 2050.

Utsläppen från verksamheter inom Sverige ska senast 2045 vara minst 85 procent lägre än de var 1990.

Romson välkomnar

– Det är väldigt välkommet med ett tydligt och tidigarelagt mål. Så här mycket har inte sju partier varit ense om de senaste decennierna, säger Åsa Romson.

Beredningen tillsattes innan SD kom in i riksdagen, och partiet har inte begärt inträde, enligt Romson.

Andra förslag är att ett klimatpolitiskt råd tillsätts, som får ungefär samma roll som det finanspolitiska rådet har inom den ekonomiska politiken. Vidare föreslås ett planerings- och uppföljningssystem med klimatårsredovisningar och handlingsplaner. Resultat av arbetet ska regelbundet redovisas för riksdagen.

Svåra återstår

Som stöd för det klimatpolitiska ramverket föreslås införandet av en klimatlag, som ska ange vad det klimatpolitiska arbetet ska syfta till.

Den svåraste delen av beredningens arbete återstår. Den 1 juni ska en strategi med styrmedel och konkreta åtgärder för hur målen ska uppnås redovisas.

– Tiden är kort och det är ett väldigt komplext område. Det gäller att hitta en lämplig konkret nivå och att göra ett flexibelt ramverk, säger Anders Wijkman.