Fakta: Asp

Aspen (Populus tremula) är en trädart i familjen videväxter som kan bli 25 meter hög. Barken är karaktäristiskt matt hos äldre exemplar. Bladen är runda med tillplattade skaft vilket gör att de darrar vid minsta vindby.

Arten förekommer i Europa och norra Asien. En närbesläktad art finns i Nordamerika.

Aspen är mycket uppskattad som födokälla av flera djurarter. Den betas av älg och andra hjortdjur. Barken är favoritföda för både bäver och hare.

Källa: NE

I rapporten, som framställts av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk, påpekas att över 1 000 vedlevande arter lever på asparna.

Detta är ett lägre antal än hos de så kallade ädla lövträden – ek, bok, ask, lind med flera – men betydligt mer än hos exempelvis björk. Och i norra Sverige, där ädellövträd saknas, är aspen sannolikt viktigare för den biologiska mångfalden än något annat träd.

– Aspen är Norrlands ädellövträd, säger Lena Gustafsson, forskare vid SLU.

– Veden är porös och dess kemi gör den mer attraktiv för vedlevande arter än många andra träd.

I studien konstateras att det är viktigt att skogsbruket sparar både levande och döda aspar på hyggen. Många arter, exempelvis många skalbaggar, trivs extremt bra på aspar i solig och öppen miljö.

Forskarna noterar också att unga såväl som gamla, grova aspar hyser en rik insektsfauna och en stor mängd lavar och svampar.