Fakta: Den nya filmpolitiken

I juni 2015 beslutade regeringen att säga upp det gällande filmavtalet från 2013. I 2016 års budgetproposition aviserade regeringen att staten, från och med den 1 januari 2017, ska ta ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken.

Regeringen har arbetat med två huvudinriktningar för filmpolitiken: ökade resurser för den svenska filmbranschen, och ökat inflytande för filmbranschen på svensk film.

Det statliga anslaget för filmstöd 2017 beräknas i 2016 års budgetproposition uppgå till cirka 545 miljoner kronor. Av dessa ska 25 miljoner kronor gå till en särskild satsning för att stärka mindre biografer i glesbygden. 7,5 miljoner kronor satsas på digitaliseringen av filmarvet.

Det blir Svenska Filminstitutet som även fortsättningsvis ska ansvara för genomförandet av den statliga filmpolitiken och för fördelningen av de statliga filmpolitiska stöden. Jämfört med styrningen genom filmavtalet kommer Filminstitutet att få ett större handlingsutrymme att besluta om filmstödens utformning.

Det ökade inflytandet för branschen ska ske genom tillsättningen av tre särskilda branschråd: ett för utveckling och produktion, ett för spridning och visning, samt ett för filmkulturella frågor. Råden ska bistå i utformningen av de filmpolitiska stöden samt vara rådgivande i Filminstitutets arbete.

Ledamöterna i råden utses av Filminstitutets styrelse. Råden kommer att ha rätt att ta egna initiativ till förändringar, men efter samråd är det alltid Filminstitutets styrelse som fattar det slutgiltiga beslutet.

På onsdagen presenterades Alliansen en protest mot den nya filmpropositionen i form av en följdmotion.

– Den motion vi lägger i dag är ett underkännande av regeringens politik och en tydlig signal från riksdagen om "gör om och gör rätt", säger Olof Lavesson (M), ordförande i kulturutskottet, till TT.

Han beskriver regeringens proposition som en "stor besvikelse" och "fullständigt innehållslös". Skarp kritik riktas bland annat mot höjningen av biomomsen från sex till 25 procent.

– Det är ingenting nytt och det behandlas inte i kulturutskottet, det är en del av den budget som finansministern lägger fram för Sveriges riksdag, svarar Alice Bah Kuhnke (MP).

Kritik mot höjd moms

Per Lodenius, kulturpolitisk talesperson för Centerpartiet, anser att regeringens proposition är "illa underbyggd och illa förberedd" bland annat för att man inte har tittat på vad dess konsekvenser innebär. Han menar att landsortsbiografer kommer att tvingas lägga ned på grund av beslutet.

– Man straffbeskattar alltså landsbygdsbiograferna, som kanske är den mest demokratiska kulturformen vi har spridd över hela landet. Pengarna läggs i stället på att ge vuxna fri museientré i Stockholms stad. Det är en konstig prioritering från regeringens sida, säger Lodenius till TT.

Att barn och unga ska få bättre möjlighet att kritiskt granska film och att det behövs en handlingsplan för jämställdhet inom filmbranschen är två punkter som finns med i så väl regeringens proposition som i Allianspartiernas motion, menar Bah Kuhnke.

"Mycket genomarbetat"

Att propositionen skulle vara slarvigt gjort stämmer inte heller, enligt Bah Kuhnke, som beskriver den som "resultatet av den mest genomarbetade process vi haft under lång tid när det gäller filmpolitik".

Hon säger att det förekommer så många likheter mellan riksdagens och regeringes förslag att det finns goda chanser att de kan mötas i frågan. Däremot vill hon fortsätta hålla "en armlängds avstånd" mellan politiker och kulturen.

– Den detaljreglering som Allianspartierna vill att filmen ska styras av kommer jag aldrig gå med på.

Beslut sent i vår

I sin följdmotion kritiserar Alliansen den höjda biomomsen och de nya branschråden. En ny filmutredning föreslås och två nya mål; ett om kvalitet och förnyelse och ett om ökad publik, ökad produktion och ökad tillgänglighet.

– Nu har vi gått fram med ett stort antal förslag på filmområdet. Nu ligger det på riksdagens bord och vi kommer att fatta beslut i slutet av våren. Då är det upp till riksdagens partier att bestämma hur man vill se på svensk films framtid, säger Olof Lavesson.