Fakta: Regeringens förslag

Enligt regeringen är syftet med den tidsbegränsade lagen att minska antalet asylsökande till Sverige genom att under tre år anpassa det svenska regelverket till EU:s miniminivå. Färre antal asylsökande till Sverige bör bidra till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU.

Tillfälliga uppehållstillstånd, för det flesta bara 13 månader i taget, ska vara huvudregel i stället för permanenta tillstånd.

Möjligheter till anhöriginvandring begränsas och försörjningskraven skärps.

Vissa kategorier av asylsökande som i dag kan få uppehållstillstånd ska inte längre kunna få det.

Den tidsbegränsade lagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2016.

Källa: Regeringskansliet

– De här förslagen strider mot ett antal grundläggande värderingar och innebär omfattande svårigheter för människor i ett utsatt läge. Det handlar om återföreningar av familjer och svårigheter att få permanenta uppehållstillstånd, som framför allt drabbar barnen och ger uppenbara svårigheter med integrationen, säger Modéus.

Han kommer till riksdagen på tisdagen, och menar att förslagen i lagförslaget Begränsningar av möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige riskerar att förändra värderingarna i samhället.

– När man går in och inför en praktik som inte stämmer överens med värderingarna finns det en allvarlig risk för att det faktiskt kommer att förskjuta värderingarna.

Svenska kyrkan är långt ifrån den enda instans som kritiserat förslagen. Martin Modéus säger att han hoppas kunna åtminstone långsiktigt påverka riksdagsledamöterna.

– Jag tycker att det är viktigt att kunna föra ett samtal så att det blir tydligt att Sveriges största medlemsorganisation har en väldigt tydlig ståndpunkt i detta. Jag hoppas att man lyssnar.