Fakta: Ekoduktbygget

Börjar byggas på måndag och beräknas vara klar i juni 2018. Det är en platsgjuten spännarmerad betongbro med mittstöd som byggs i etapper. Under byggtiden leds trafiken om till fyra smalare körfält och hastigheten sänks till 70 km/tim.

Placeringen av ekodukten baserades bland annat på ekologiska samband, djurens rörelsemönster, topografiska faktorer, byggnadstekniska förutsättningar och hänsyn till miljöpåverkan.

Källa: Trafikverket

– Den övergripande bristanalys vi har gjort visar att det finns ett jättebehov av broar i hela landet där djur kan ta sig över hårt trafikerade vägar. Det finns också projekt där man börjat undersöka möjligheterna, säger Mats Lindqvist, miljöspecialist vid Trafikverket.

I dag finns ett antal mindre kombinationsbroar som kan användas av både bilar och djur. De byggs praktiskt taget alltid i samband med ny- eller ombyggnad av vägsträckor. Ekodukten i Sandsjöbacka blir den första som uppförs i efterhand över en redan befintlig och högtrafikerad väg.

Trafiken påverkas

– Det är naturligtvis ett av de problem vi har att hantera. Trafikflödet kommer att påverkas i olika omfattning under det närmaste året och varken trafikanter eller byggarbetare ska riskera att drabbas av skador, säger Mats Lindqvist.

Mark och vegetation på både ekodukten – där också människor kan promenera – och i närområdet måste också hanteras med varsamhet.

– Ofta slarvas det med jorden. Resultatet kan bli infekterad mark med oönskad vegetation. Vi har varit väldigt noga med detaljplaneringen i det här fallet för att bygga en livsmiljö för djuren på ett riktigt sätt.

Rödlistade arter

Den 64 meter långa och 32 meter breda övergången med en drygt två meter hög ljud- och ljusdämpande faunaskärm ska inte bara ge större djur möjligheten att ta sig oskadda över motorvägen. I området finns också rödlistade arter som hasselmus, hasselsnok och sandödla som med hjälp av stenrösen och buskage ska anpassas till ekoduktens miljö.

– Det ger också bättre förutsättningar för den lokala populationens utveckling, säger Mats Lindqvist.

Den ekonomiska kalkylen för bygget landar på omkring 85 miljoner kronor. Men då ingår också utbyte av 1,5 km viltstängsel och byggandet av nya så kallade viltuthopp. Pengar som tas ur Trafikverkets särskilda miljöpott.

– Vi har aldrig haft ett så stort och udda projekt i vår projektflora. Men det är en gammal miljöskuld som vi nu börjar betala av, säger Mats Lindqvist.