Fakta: Tre grupper jämfördes

Målet med den aktuella studien var att undersöka relationen mellan dataspelande utanför skoltid och vokabulär samt betyg i engelska.

Eleverna i studien delades in i tre grupper: Icke-spelare (noll timmar per vecka), moderata spelare (mindre än fem timmar) och frekventa spelare (fem timmar eller mer).

De frekventa spelarna hade högst uppsats- och slutbetyg och den mest avancerade vokabulären. Näst bäst presterade icke-spelarna.

Forskarna konstaterar att det verkar finnas en "tröskeleffekt" – man måste spela ett visst antal timmar för att de positiva effekterna ska uppstå.

Sannolikt har även typen av dataspel en stor betydelse, men detta är inte belagt ännu.

Källor: System, Pia Sundqvist

– När man spelar interaktiva spel så både läser, skriver, lyssnar och pratar man. Man måste interagera i både tal och skrift. Och det vet man från språkinlärningsteori att det är det som är bra för språkinlärningen, säger Pia Sundqvist, docent i engelska vid Karlstads universitet.

Hon har tillsammans med en kollega undersökt de uppsatser som 77 niondeklassare skrivit inom ramen för nationella proven i engelska, och jämfört dem med avseende på hur mycket tid eleven lägger på att spela dataspel.

Statistiskt säkra

Resultatet visar att den grupp som spelar mest, fem timmar i veckan eller mer, använde fler "svåra" ord (definierat som ord med minst tre stavelser), fick högre betyg på uppsatsen och även bättre slutbetyg än de grupper som spelar mindre eller inte alls.

Skillnaderna är statistiskt säkra även när man tar hänsyn till de variabler som brukar kunna förklara skillnader i språkkunskaper mellan skolelever, såsom föräldrarnas utbildningsnivå, läsvanor och erfarenheter av utlandsresor, enligt studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidsskriften System.

Större studie

Sundqvist betonar att det behövs fler och större studier för att kunna befästa ett orsakssamband. Men hon har även i tidigare studier sett en positiv påverkan av dataspelande på både skriftlig och talad engelska, och är alltså inte förvånad över resultatet.

– Det säger också alla lärare man träffar, att det är inget konstigt att man lär sig genom att spela dataspel, för det blir väldigt likt ett "naturligt" lärande.

Pia Sundqvist arbetar nu med en betydligt större studie, som omfattar cirka 1 000 elever, där hon även tittar på vilka typer av dataspel eleverna spelar. Hon räknar med att bli klar med den senare i år.