Fakta: Lex Sarah-anmälningar

Malmö stad gör tre lex Sarah-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg gällande hanteringen av ärenden som rör ensamkommande barn.

En händelse rör att 277 barn placerades ut på ankomstboenden utan att ha fått en individuell bedömning. Förvaltningen uppger att prioriteringen var att barnen skulle få mat och tak över huvudet.

En annan händelse rör tre flickor som misstänks ha blivit utsatta för människohandel och övergrepp. Orosanmälningar från Migrationsverket blev liggande i flera dagar. Flickorna befann sig på ett ankomstboende vid tillfället och inte i någon akut situation. En av orsakerna var brister i överlämningsrutiner.

En tredje anmälan handlar om att olika verksamheter vid flera tillfällen skickat fax till fel mottagare. I ett fall gick personuppgifter till en privatperson.

Källa: Malmö stad, Anna Sommarmo, enhetschef på sociala resursförvaltningen.

Malmö stad gör flera lex Sarah-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för hantering av ärenden som rör ensamkommande flyktingbarn. En övergripande orsak till bristerna är den höga arbetsbelastningen som rådde på kommunens sociala resursförvaltning under slutet av fjolåret.

– Vi hade en exceptionellt hög ärendemängd. Vi har aldrig jobbat under de här omständigheterna tidigare, säger Anna Sommarmo, enhetschef på Malmö stads sociala resursförvaltning.

Under november–december hanterade förvaltningen 6 165 ärenden, enligt Anna Sommarmo. Efter de införda id-kontrollerna den 4 januari handlar det om i snitt fem till sju barn i veckan.

– Nu är det nästan svårt att föreställa sig det vi har varit i, säger Anna Sommarmo.

I slutet av 2015 rasade lex Sarah-anmälningarna in till IVO från landets kommuner och många vittnade om att de inte klarade av att ta emot flyktingbarn på ett tryggt och rätt sätt.