Fakta: utredningen

Betänkandet "På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik" överlämnades på tisdagen till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

I utredningen läggs ett förslag om åtgärdsgaranti i förskoleklassen och årskurs 1 och 3 i grundskolan liksom sameskolan samt i årskurs 1 och 4 i specialskolan.

Detta innebär att om en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven ska en analys göras av elevens kunskapsutveckling. Resultatanalysen och planering av stödåtgärder görs av ansvarig lärare i samråd personal med specialpedagogisk insats.

Dessutom ska en obligatorisk kartläggning genomföras i förskolan av varje elevs språkliga medvetenhet liksom matematiska tänkande. Om den visar att en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven i årskurs 1 och 3 ska det göras en analys av elevens språkliga och matematiska utveckling.

Utredningen föreslår att åtgärdsgarantin ska genomföras den 1 juli 2018.

Den sammanlagda kostnaden beräknas bli 290 miljoner kronor för år 2018.

Ursprungligen var det ett vallöfte från förre utbildningsministern, Liberalernas Jan Björklund. Hans efterträdare, Gustav Fridolin (MP) återlanserade idén, och drygt tre år senare, i ett klassrum i en skola i Sundbyberg fick han slutligen ta emot utredningen kring läsa-skriva-räkna-garanti.

I korthet föreslår utredaren Ulf Fredriksson att alla skolelever i förskoleklass ska genomgå en obligatorisk kartläggning. Dessutom ska elever i årskurs 1 och 3 ta del av en åtgärdsgaranti.

– Eleverna får helt enkelt göra ett antal uppgifter och utifrån det får man ett resultat och göra bedömning vilka behov som finns och vilka elever som riskerar att inte uppnå de mål som finns. Sedan är det tanken att det ska komma in specialpedagogisk kompetens tillsammans med läraren som då gör en bedömning, säger utredaren Ulf Fredriksson till TT.

Stor mognadsskillnad

TT: Är det inte ganska naturligt att barn i den här åldern har kommit olika långt beroende på deras personliga utveckling?

– Jo, det finns en väldigt stor mognadsskillnad men det innebär inte att man inte kan lägga fast någon typ av basnivå.

Samtidigt finns det redan i dag i skollagen fastlagt att om en elev inte når de kunskapskrav som minst ska uppnås "ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar".

Tydligt regelverk

– Vi ser att när det görs de här extrainsatserna har det ofta gått flera år. Det som från början var ett litet problem har hunnit växa till ett stort problem och att man hamnat efter i flera andra ämnen. Det är därför vi tror att man måste jobba med ett tydligt regelverk och med insatser som gör skillnader, säger Gustav Fridolin.

Lärarnas riksförbund är positiva till förslaget om åtgärdsgaranti men uttrycker oro för ökad dokumentation och arbetsbelastning för lärarna – något man delar med Lärarförbundet.

Utredningens förslag ska nu beredas och skickas ut på remiss. Förslaget att åtgärdsgarantin genomförs den 1 juli 2018.