Fakta: De flesta nöjda

I den aktuella rapporten uppgav 52 procent att de upplever besvär av ängslan, oro eller ångest. 43 procent uppgav att de upplever lättare besvär, medan 9 procent beskrev besvären som svåra.

Totalt uppgav 58 procent att de besväras av ensamhet, var av 15 procent uppgav att de ofta besväras av ensamhet.

Majoriteten av de äldre med äldreomsorg uppgav positiva svarsalternativ för de flesta frågor. Exempelvis anser 78 procent med hemtjänst och 85 procent i särskilt boende att det är lätt att få tag i personalen vid behov.

Skillnaden mellan årets och tidigare års undersökningar uppges är små.

Källa: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har frågat alla äldre som har hemtjänst eller äldreboende om hur de mår och vad de tycker om hemtjänsten respektive äldreboendet.

Resultatet visar att nästan var tionde, nio procent, har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Något fler, 15 procent, säger att de ofta besväras av ensamhet.

– Många är väldigt nöjda med sin hemtjänst eller med sitt äldreboende, men det finns en grupp som inte mår bra och som lider av dessa besvär. Det vi vill nu är att kommunerna uppmärksammar de här personerna och försöker se vad man kan göra för just dem, säger Stina Hovmöller, enhetschef på Socialstyrelsen.

Mer missnöjda

TT: Vad kan kommunerna göra åt ensamhet?

– Ensamhet kan ha många olika orsaker och äldre kan ha olika behov, men det är viktigt att kommunerna pratar med de som upplever dessa besvär och försöker förbättra situationen för just den individen, säger Stina Hovmöller.

Rapporten visar också att upplevda besvär och missnöje med hemtjänsten eller äldreboendet ofta går hand i hand. De som upplever besvär är ofta mer missnöjda än andra.

– Men utifrån denna rapport går det inte att säga att det ena ger det andra eller att det finns ett orsakssamband över huvud taget. Rapporten visar bara att det finns ett samband, säger Stina Hovmöller.

Utredning nästa år

Den aktuella undersökningen, som genomförts varje år sedan 2013, vände sig till alla med hemtjänst eller äldreboende, var av 135 085 personer, motsvarande 62 procent, svarade på frågorna.

Socialstyrelsen tror ändå att svaren speglar de äldres situation tämligen väl, även de som är svårt sjuka.

– Efter 2013 års undersökning analyserade vi det faktiska bortfallet bland de svårast sjuka, och den undersökningen visade att svaren i den gruppen inte skiljde sig så mycket åt från de som hade besvarat enkäten, säger Ulrika Ingelsson, utredare på Socialstyrelsen.

I mars nästa år ska en utredning presenteras för äldreminister Åsa Regnér (S). Syftet är en nationell kvalitetsplan där vård och omsorg av äldre samt deras hälsa/ohälsa är viktiga delar, uppger regeringskansliet.