Sammanlagt handlar det enligt kommissionen om kanske tre miljoner människor under prognosperioden, som täcker in åren 2015–2017. Det motsvarar en befolkningsökning på 0,4 procent, om man rensar bort den andel som antas inte ha asylskäl, skriver kommissionen i sin höstprognos.

Hälften antas ha asylskäl

Antalet kan jämföras med de drygt 1,2 miljoner människor som sedan början av 2014 har sökt asyl i EU-länder och de drygt 710 000 migranter och flyktingar som EU:s gränsmyndighet Frontex beräknar ha anlänt under årets tre första kvartal.

Omkring hälften av de som anländer kan enligt EU-kommissionens huvudscenario ha asylskäl och bland dessa antas i sin tur 75 procent vara i arbetsför ålder. Det innebär ett positivt bidrag till EU:s arbetskraft med omkring 0,1 procent vid utgången av 2015 och 0,3 procent per år 2016 respektive 2017.

Mottagande och integration pressar dock upp offentliga utgifter, vilket antas ge större budgetunderskott och öka på EU-ländernas skuldsättning. Ur ett tillväxtperspektiv ger ökade offentliga utgifter en stimulans på kanske 0,25 procentenheter till 2017.

Gissningslek

De ekonomiska konsekvenserna av flyktingkrisen är dock till stor del en gissningslek, där faktorer som yrkeskunskaper och utbildningsnivå samt mottagarländernas integrationspolitik utgör avgörande faktorer, betonar kommissionen.

Skulle de nyanlända ha samma utbildningsnivå som den övriga befolkningen kan man enligt EU-kommissionen räkna med ett bidrag till BNP på 0,2 procent i år, 0,4 procent 2016 och omkring 0,7 procent till 2020. Skulle det uteslutande handla om outbildad arbetskraft reduceras tillväxtbidraget till 0,4–0,5 procent på meddellång sikt, enligt EU-kommissionen.