Fakta: Andra siffror från högskolan

Fler siffror från UKÄ:s årsrapport:

Antalet nybörjare minskar. Läsåret 2014/15 började 86 000 nya studenter och det är två procent färre än året dessförinnan.

Svag minskning av nybörjare på forskarnivå, 2015 var antalet 2 990 personer det är 200 färre än 2014.

Den absolut dyraste utbildningen är Operautbildningen.

Högskolan blir allt mer programinriktad och utbudet av fristående kurser har minskat. På tio år har andelen som läser fristående kurser minskat från en tredjedel till en fjärdedel, visar Universitetskanslersämbetets (UKÄ) årsrapport.

– Det beror på en ambitionsnivå från politiskt håll om att göra högskolan mer effektiv. Den ska ge examina och de studenterna som läser på högskolan ska helt enkelt skaffa sig en utbildning som de kan ha nytta av i samhället, säger universitetskansler Harriet Wallberg.

Programmen kostar mer

Den statliga ersättningen som lärosätena får baseras delvis på antalet avklarade poäng och med en högskola som blir mer programinriktad ökar studenternas poängproduktion, därmed blir eleverna dyrare. Kostnadsökningen beror också på att ersättningen per student till lärosätena har höjts och att antal studenter inom områden med högre ersättning ökat. Effekten blir att det totala antalet studenter minskar, något som är ovanligt, enligt Harriet Wallberg.

– Vi ser ett trendbrott när det gäller universitet och högskola, expansionen har stannat upp, säger hon.

Färre kommer in

Intresset för att studera är fortfarande högt, även om det minskat något, men det har blivit färre platser på universiteten och högskolorna. 2015 var det 131 000 personer som sökte en utbildningen men bara 83 000 kom in.

– Många av de som vill studera kommer alltså inte in. Men det gäller att hitta en bra balans av hur många högutbildade vi behöver, säger Harriet Wallberg.

UKÄ bedömer att det utökade antalet studieplatser som aviserats av regeringen inte kommer börja få effekt innan 2017.

– Vi har sett en urholkning till anslagen för högre utbildning de senaste tio åren och nu behövs det ett rejält tillskott. Där ser vi en trend nu och den trenden måste fortsätta annars kan vi inte hålla kvaliteten på högre utbildning.