Fakta: Minskad andel poliser

Antalet anställda totalt respektive antalet poliser per 100 000 invånare.

År Totalt Poliser

2010: 298 216

2011: 299 215

2012: 297 208

2013: 295 206

2014: 294 206

2015: 287 202

.

2020: 300 208 (prognos)

Källa: Polisens årsredovisningar samt SCB:s befolkningsprognos från maj 2015. År 2020 har satts som mål för när Polismyndigheten ska ha anställt 3 300 fler, varav 2 000 poliser.

Fakta: Anställda och årsarbetskrafter

År Polisanställda totalt Varav poliser Årsarbetskrafter poliser

2010 28 017 20 292 18 054

2011 28 382 20 398 18 391

2012 28 347 19 890 17 936

2013 28 488 19 911 17 935

2014 28 689 20 051 18 042

2015 28 264 19 903 17 709

Källa: Polisens årsredovisningar

Fakta: Skottskadade 2008-2015

Antal personer som vårdats till följd av skottskada i slutenvård eller specialiserad öppenvård, bland annat akutvård:

2008: 62

2009: 58

2010: 88

2011: 89

2012: 63

2013: 82

2014: 101

(Uppgifter om skottskadade före 2008 innehåller större osäkerhet och är därför inte med).

Källa: Socialstyrelsen

Fakta: Befolkningsökningen

Befolkningsökningen 2010–2015 med prognos för 2016–2020:

2010: 9 415 570

2011: 9 482 855

2012: 9 555 893

2013: 9 644 864

2014: 9 747 355

2015: 9 851 017

2016: 10 027 138

2017: 10 176 667

2018: 10 296 793

2019: 10 404 292

2020: 10 509 791

Källa: SCB, maj 2015

Fakta: Andel dödsskjutna

Andelen dödsskjutna i procent av det totala antalet dödade.

2000: 24 procent

2001: 22 procent

2002: 16 procent

2003: 22 procent

2004: 15 procent

2005: 13 procent

2006: 16 procent

2007: 20 procent

2008: 20 procent

2009: 26 procent

2010: 20 procent

2011: 27 procent

2012: 25 procent

2013: 29 procent

2014: 32 procent

Källa: Socialstyrelsen

– Vi har aldrig satsat så mycket pengar på polisen som vi gör nu. Vi har inte haft så mycket poliser som nu på åtminstone trettio år.

Det har inrikesminister Anders Ygeman (S) upprepat i olika former sedan hösten 2014 då Dan Eliasson utsågs till ny rikspolischef.

Det stämmer att anslaget till polisen höjts varje år. Men att poliserna blivit fler stämmer inte.

Sedan år 2010 har antalet poliser sjunkit med två procent, visar siffror från polisens egna årsredovisningar som TT sammanställt.

Poliserna blir färre

Lägger man in befolkningsmängden i ekvationen är antalet poliser per 100 000 invånare 6 procent lägre än 2010 då man hade 216 poliser per 100 000 invånare. Nu är man nere på 202.

Med flyktingkrisen, en kraftig växande befolkning och det förhöjda terrorhotet som argument begärde Polismyndigheten i mars extra pengar för de kommande åren. Målet: 1 300 fler civilanställda och 2 000 fler poliser fram till år 2020.

Vad det skulle betyda i praktiken: färre poliser per 100 000 invånare jämfört mot 2010. Utifrån Statistiska centralbyråns senaste befolkningsprognos – den som gjordes före den stora ökningen av antalet asylsökande i somras – skulle nyanställningarna innebära 208 poliser per 100 000 invånare år 2020.

Arbetsbördan högre

Sett till det totala antalet anställda inom myndigheten – poliser och civila – innebär 3 300 fler anställda i bästa fall att man till 2020 jobbat sig tillbaka till de nivåer som rådde 2010 – omkring 300 anställda per 100 000 invånare. Men befolkningsprognosen kommer att skrivas upp och mycket har förändrats sedan 2010.

Ett dokument med titeln "Det nya normala", undertecknat av rikspolischef Dan Eliasson och överlämnat till justitiedepartementet i januari, sammanfattar läget: trycket på gränspolisen har ökat och arbetsbördan för poliser ute i landet har blivit tyngre när många människor trängs på asylboenden. Delar av annan verksamhet har "behövt prioriterats ned".

Fler kontroller

Dessutom: politikerna har bestämt att fler utlänningskontroller ska utföras inom landet och att polisen mer aktivt ska söka efter människor som ska utvisas.

Av budgetunderlaget för 2017–2019 framgår att alla dessa uppgifter ska lösas, samtidigt som terrorhotet är förhöjt och polisen dessutom satsar extra i områden där kriminella nätverk dominerar – såväl antalet dödsskjutningar som skadeskjutningar har ökat de senaste åren.

– Med 2 000 fler poliser kommer vi att fortsätta att vara underdimensionerade, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz till TT om de begärda resursförstärkningarna.

Anders Ygeman säger att polisens situation är ansträngd, men att det pågår en budgetdialog med polisen om vilka resurser som behövs, både på kort och på lång sikt.

"Det är självklart att det kommer krävas mer resurser om den här situationen blir långvarig", säger Ygeman i en skriftlig kommentar till TT.

"Det viktigaste är inte att räkna huvuden i den ena eller andra yrkeskategorier, eller jämföra olika budgetår med varandra. Det viktigaste är polisen bidrar till att människors trygghet ökar och att allvarlig brottslighet minskar. Det är på detta som polisens verksamhet bör värderas"