– Platserna är för få, och det har kanske inte heller blivit attraktivt att söka utbildningen beroende på att den har kommit på undantag.

Bengt Thorngren, undervisningsråd vid Skolverket, om att utbildningsnivån hos fritidspersonalen är lägre än på många år.

Fakta: Anställda och elever på fritidshem

Antalet anställda på fritidshem har ökat med nästan 6 procent på ett år. Samtidigt har antalet elever ökat med 4 procent. Varje anställd ansvarar i dag för i genomsnitt 12,9 elever jämfört med 13,1 elever för ett år sedan. Sett till antalet elever per årsarbetare går det 21,9 elever per årsarbetare år 2015, att jämföra med 21,8 2014.

Antalet elever per anställd har minskat mest på de kommunala fritidshemmen. Det går, enligt siffrorna från 2015, i genomsnitt 12,8 elever per anställd i ett kommunalt fritidshem. Motsvarande ett år tidigare var 13,0. För fristående fritidshem låg siffran på 13,9 elever per anställd, och den hade inte ändrats sedan 2014.

Förortskommuner till storstäder har i genomsnitt högst antal elever per anställd med 13,5. Glesbygdskommuner och kommuner i glesbefolkade regioner har lägst med 11,6. Antalet elever har dock ökat mer än antalet anställda under många år, vilket har påverkat personaltätheten negativt.

Källa: Skolverket.

– Det är en negativ trend som har pågått länge och som fortsätter att göra det även nu, säger Bengt Thorngren, undervisningsråd vid Skolverket, till TT.

Om utbildningsnivån är låg på fritidshemmen får det inverkan på kvaliteten och eleverna riskerar att inte få den undervisning de har rätt till, enligt Thorngren.

Fristående sämre

Utbildningsnivån är klart lägre hos personalen på de fristående fritidshemmen. Där har knappt en fjärdedel av personalen pedagogisk högskoleexamen, medan hälften av de anställda på de kommunala fritidshemmen har det.

– Och det innebär att det med stor säkerhet finns fristående fritidshem som inte har någon som har den utbildningen. Där är det betydligt sämre än bland de kommunala, säger Thorngren.

Utbildningsnivån totalt för båda fritidsformerna har sjunkit från 51 procent 2014 till 47 procent 2015, enligt en genomgång av Skolverket.

TT: Vad beror det på?

– Platserna är för få, och det har kanske inte heller blivit attraktivt att söka utbildningen beroende på att den har kommit på undantag. Det har blivit större barngrupper och man har fått sämre förutsättningar att utföra sitt uppdrag, säger Thorngren.

Minskade grupper

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) säger till TT att regeringen i höst satsar en halv miljard kronor för att kommunerna ska kunna anställa fler till fritidshemmen samtidigt som utbildningarna ska byggas ut.

– Vi måste se till att de investeringar vi gör i skolan når alla barn. Men det oroar mig att inte de fristående huvudmännen tar samma ansvar för att investera i skolan.

Samtidigt visar siffrorna från 2015 ett trendbrott efter många år av växande grupper. I dag går det 40,9 elever per grupp, vilket kan jämföras med 41,1 år 2014. Grupperna är större hos fristående fritidshem än på kommunala.

Samma skillnad finns när det gäller lärartäthet: På kommunala fritidshem är det 12,8 barn per anställd, på fristående 13,9 barn per anställd.

Förra året gick 15 500 fler barn på fritids än 2014.