Fakta: Rapporten

Rapporten om händelserna gjordes av Trafikverkets internrevision, på uppdrag av Skatteverket.

Revisorerna, förkortat IR, skriver bland annat att "Verksledningen har i sitt agerande inte efterlevt medarbetarpolicyn"

"IR anser att verksledningen har gjort en felaktig bedömning av och inte tagit ansvar för det förhållningssätt som Skatteverket ska upprätthålla. Verksledningen har inte varit en god förebild i detta fall."

"IR bedömer att agerandet bryter mot Skatteverkets riktlinje 'Statstjänstemannens objektivitet' som anger att alla är lika inför lagen och att allmänheten ska känna förtroende för myndigheten."

"IR har, utifrån samtal med medarbetare i Skatteverket och dess intranät, uppfattat att ledningens agerande mot de grundläggande värderingarna har skadat många medarbetares förtroende för högsta ledningen. Det finns risk för att detta missnöje är utbrett i organisationen och att förtroendet hos allmänheten har påverkats".

Källa: Trafikverket, rapport Utredning av Skatteverkets lednings agerande.

– Det är en mycket allvarlig kritik som riktas mot ledningen och jag vill se vilka åtgärder de tänker vidta och hur de tänker stärka förtroendet bland medarbetarna och för Skatteverket hos allmänheten, säger Magdalena Andersson.

I rapporten, gjord av Trafikverkets internrevision på uppdrag av Skatteverket, går revisorerna igenom hur verkets generaldirektör Ingemar Hansson och överdirektör Helena Dyrssen agerade i samband med att SVT:s Uppdrag granskning begärde ut uppgifter om personer som begärt så kallade självrättelser. Självrättelse kan en person göra som haft pengar utomlands, utan att betala skatt för dem, och som nu ville deklarera tillgångarna för att slippa skattetillägg och sanktioner.

Varnade kompis

Dyrssen och Hansson, båda tidigare politiskt tillsatta statssekreterare i den borgerliga regeringen, enades om att Dyrssen skulle ringa till en tidigare kollega för att informera denne om att Uppdrag granskning hade begärt ut uppgifter om honom. Personen ifråga var Frank Belfrage som var kabinettssekreterare (M) hos utrikesminister Carl Bildt fram till regeringsskiftet 2014. Dyrssen har sagt att det kunde "se snyggt ut" att informera Belfrage om att han granskades av journalister.

Revisorernas dom är skarp. I rapporten kommer de fram till att ledningen har "brustit i efterlevnad av de grundläggande värderingarna". Det har skadat "många medarbetares förtroende för högsta ledningen" och påverkat allmänhetens förtroende för verket.

Andersson sätter ingen deadline för hur mycket tid ledningen får på sig för att ta tillbaka förlorad tillit. Och hon har förtroende för Hansson och Dyrssen.

– Den dagen jag inte har förtroende meddelar jag det, säger finansministern som före det att hon blev finansminister var överdirektör på Skatteverket, med Ingemar Hansson som chef.

Skatteverket har efter rapporten gjort upp en lista med åtgärder. Revisionsrapporten lyfts fram, visselblåsarfunktionen ska stärkas, alla chefer ska gå utbildning om vad det innebär att vara statstjänsteman, handlingsplanen mot korruption ska genomföras och verket ska ha "fortsatt offensiv hållning och kommunikation kring skattefusk i utlandet".