Om kampanjen Hedersförtryck

För många barn och unga innebär sommarlovet sol och bad. Tyvärr gäller detta inte för alla. För en del barn och unga kan det innebära oro för att bli förda ut ur landet mot sin vilja. Andra kan bli vilseledda att resa utomlands. Några av dem riskerar att utsättas för ett tvångsäktenskap.

För att förhindra detta har länsstyrelsen Östergötland sammanställt informationsmaterial som kan använda inom verksamheter som skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis samt andra myndigheter som kommer i kontakt med målgrupperna.

För mer information om materialet och om Länsstyrelsen Östergötlands arbete, gå in på  www.hedersfortryck.se

Nödkort på flygplatser

I samarbete med länstyrelsen Östergötlands informationskampanj har Jönköping, Linköping och Västerås har valt att sätta upp affischer på sina flygplatser med information kring lagen som förbjuder tvångsäktenskap. 

Läs mer om kampanjen här

Så säger lagen om tvångsäktenskap

Tvångsäktenskap är när ett äktenskap ingås mot någon av, eller båda, parternas vilja. Även ett äktenskap som ingås med stor inblandning av andra än paret kan vara ett tvångsäktenskap.

Sedan den 1 juli 2014 är äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa kriminaliserat i Sverige. Den som döms för äktenskapstvång riskerar upp till fyra års fängelse.

Hittills har ingen åtalats för ett sådant brott – trots att ett 50-tal fall har utretts, enligt Åklagarmyndigheten.

Brottsbalken 4 kap, 4c§:

”Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år.” 

Källa:   Åklagarmyndigheten

Här kan du få hjälp

Blir du eller någon du känner utsatt för påtryckningar från familjen vad gäller val av partner? Här kan du få hjälp kostnadsfritt och anonymt:

Kvinnofridslinjen:   020-50 50 50

Linnamottagningen:   020-40 70 40

Brottsofferjouren:   0200-21 20 19

Polisen:   11414 (vid akut läge ring 112)

Juno Blom är utvecklingsledare på länsstyrelsen Östergötland som har ett nationellt uppdrag att försöka motverka hedersrelaterat våld och förtryck, där ibland barn- och tvångsäktenskap. I uppdraget ingår att ge råd åt landets myndigheter som till exempel socialtjänster.

– Till vår stödtelefon ringer man om man känner oro kring ett barn eller har frågor som rör hur man gör bedömningar i svåra utredningar, berättar Juno Blom.

I de flesta fall är det flickor som gifts bort, men även pojkar drabbas. Under det senaste året och framförallt under hösten har länsstyrelsen Östergötland börjat stöta på en ny typ av ärenden.

– Det är barn som redan är gifta när de kommer till Sverige, de fallen har ökat, säger Juno Blom.

Tidigare i år rapporterade även Sveriges Radio om att minst ett 70-tal asylsökande gifta barn har kommit till Sverige i samband med höstens stora invandring.

– I de fallen som jag känner till var båda parter under 18 år och flera hade barn tillsammans, så det handlade sällan om en mycket äldre man med en yngre flicka. Men vår hållning är att minderåriga inte ska bo med vuxna. Nu ser vi dock ett minskat inflöde av unga gifta som kommer till Sverige i och med att gränserna har stängts, säger Veronica Wolgast Karlberg, samordnare vid Stockholms socialförvaltning.

►LÄS MER: Allt fler gifta barn kommer till Sverige 

De utländska barnäktenskapen är svårare att komma åt eftersom de inte genomförts i Sverige – men det innebär inte att vissa kan undantas från lagen som förbjuder äktenskapstvång och vilseledande til äktenskapsresa (som började gälla i Sverige 2014).

– Vi får aldrig får göra skillnad på barn. Har vi en lagstiftning ska den gälla alla, punkt slut. Där har myndigheterna ett jätteansvar för se till att våra demokratiska principer fullföljs och att alla får ta del av dem, säger Juno Blom.

I dagsläget har ett 50-tal fall av misstänkt barnäktenskap och äktenskapstvång anmälts till polisen, men än så länge har inget lett till åtal.

– Trots det så har lagen varit förebyggande och framförallt fungerat som ett skydd och stöd till de personer som riskerar att bli bortgifta. Vårdnadshavare har kunnat använda sig av förbudet som ett argument, menar Juno Blom.

►LÄS MER: Fatima tvingades att gifta sig som 16-åring: ”Syftet var att jag skulle bli gravid”