Fakta: Längre handläggningstid

Enligt Migrationsverket ökar tiden det tar att handlägga ett ärende. Den genomsnittliga handläggningstiden väntas öka från nio månader i dag till 15. De allra flesta som sökte asyl under 2015 får därmed sannolikt vänta på besked till 2017.

Handläggningstiden påverkas mycket av hur många som söker asyl i år.

Antalet som är inskrivna i asylsystemet är mer än 180 000 och 152 000 av dem väntar ännu på sitt första beslut.

Fakta: Prognos för 2016 och 2017

För 2016 räknar Migrationsverket med 100 000 asylsökande som huvudalternativ. Men det kan bli upp till 140 000 eller bara hälften av det, 70 000. Antalet ensamkommande barn är i huvudscenariot 18 000, i det högsta 27 000 och det lägsta 12 000.

Också för 2017 anger Migrationsverket tre beräkningsalternativ, med ett huvudscenario på 75 000 asylsökande. Men i ett högre alternativ är siffran 105 000 och i det lägre alternativet 55 000.

Antalet ensamkommande barn anges från 20 000 i det högsta alternativet till 9 000 i det lägsta, med 14 000 som huvudalternativ.

Fakta: Återvändande

Regeringens ambition är att få en större andel av dem med avslag på asylansökan att återvända till hemländerna. Migrationsverket räknar med 32 000 nya återvändandeärenden i år, vilket är 10 000 fler än 2015. Därefter bedöms antalet ligga runt 30 000 de kommande åren. Anledningen till att återvändandeärendena inte bedöms öka är att migrationsdomstolarna bara klarar 14 500 asylmål per år.

Efter Migrationsverkets nya prognos konstaterar både Morgan Johansson och Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson att flyktingkrisen inte är över. Trycket på EU väntas bli större i år än förra året. Även om utökade gränskontroller gör det svårare att ta sig via Turkiet in i EU, så finns redan 600 000 människor på flykt i Europa som ännu inte blivit registrerade som asylsökande.

Hur många som kommer att söka sig till Sverige är högst osäkert.

På gränsen

Migrationsverket har i sin rapport tre olika alternativ. Men inget av dem anses mer troligt än de andra. För att kunna planera verksamheten utgår dock Migrationsverket från 100 000 asylsökande, varav 18 000 ensamkommande barn. Det är på gränsen av vad Sverige klarar av, enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

– Vi måste styra mot det lägre scenariot och helst under det, säger han.

Migrationsverkets lägsta alternativ innebär 70 000 asylsökanden. Men för att nå dit krävs inte bara att de åtgärder regeringen genomfört eller aviserat verkligen blir av. Det bygger på att politiken stramas åt ytterligare.

– Vi kommer inte att försätta Sverige i den situation som vi befann oss i under hösten. Om siffrorna ökar igen och situationen inte är hanterlig för oss, då behöver vi vidta ytterligare åtgärder, säger Johansson.

Id-koll kvar

De omstridda id-kontrollerna kommer att vara kvar, om så behövs också längre än till sommaren, som beslutet är nu.

Migrationsverkets högsta alternativ innebär 140 000 asylsökande, varav 27 000 ensamkommande barn. Det är nivåer Sverige inte klarar av, enligt Johansson.

Verkets kostnader för migrationspolitiken bedöms hamna på nästan 60 miljarder kronor 2016. Regeringen kommer i så fall att få skjuta till nästan 30 miljarder kronor jämfört med anslagen i budgetpropositionen. Pengar som lånas upp och tas från biståndet.

Brist på boende

Ett stort problem är bristen på boende. Migrationsverket varnar för att man inte klarar 140 000 nya asylsökande.

– Vi kan inte skaffa boenden och är redan ansträngda. Vi har redan 23 000 människor som på kort sikt behöver ett nytt boende, säger generaldirektör Anders Danielsson.

– Man måste börja bygga. Campingstugorna är slut och marknaden är mättad. Det är fullt.

Migrationsverket varnar också för en annan stor utmaning när det gäller bostäder. Cirka 160 000 personer som får asyl och deras anhöriga behöver bostäder i kommunerna de kommande två åren. Dessutom är en tredjedel av de 180 000 som idag är inskrivna i asylsystemet barn som behöver skolplats.