Vilka konsekvenser brexit får för de inblandade parterna kan ännu ingen säga, men farhågorna är många. Ett försvagat EU å ena sidan. Ett försvagat Storbritannien å andra.

Ryssland har inte velat se en geopolitisk ordning där EU är en viktig aktör och gläds därför av tanken på brexit, enligt statsvetaren Malena Britz, universitetslektor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Starkare Nato

När det gäller försvars- och säkerhetspolitiska aspekter tror hon framförallt att ett brittiskt EU-utträde skulle kunna leda till ett starkare Nato.

– Mest sannolikt är att de försvars- och säkerhetspolitiska frågorna minskar i EU och att Nato på så sätt blir en än viktigare aktör, och att det transatlantiska säkerhetsarbetet stärks på bekostnad av det rent europeiska, säger Malena Britz.

Det i sig kan bli en viktig fråga för exempelvis Sverige som inte är medlem i Nato, hävdar hon.

Ekonomiska konsekvenser

Britz tror inte att ett brittiskt EU-utträde skulle få några omvälvande säkerhetspolitiska konsekvenser, men konstaterar att brexit är en stor utmaning för den europeiska politiska ordningen – och där är säkerhetspolitiken en del.

De ekonomiska konsekvenserna av brexit kommer också att få stor betydelse. Flera år av ekonomiska åtstramningar har satt sina spår i Europa.

– De västeuropeiska ländernas försvarsmakter är väldigt pressade ekonomiskt. Om ett av de viktigaste länderna (Storbritannien) får ännu sämre ekonomi kommer det att påverka deras möjlighet att delta i internationella insatser, säger Malena Britz.