Fakta: Bakgrund

Andelen dödfödda barn i Sverige har legat på i stort sett samma nivå de senaste decennierna: fyra per 1 000 barn.

Omkring 100 000 kvinnor föder barn i Sverige varje år.

De flesta får lindriga bristningar i underlivet i samband med förlossningen.

Fyra till åtta procent får bristningar i ändtarmens ringmuskel.

En skadad ringmuskel kan leda till problem med läckage av gas eller avföring.

Skadan kan läka, men vissa får livslånga problem.

Källa: Socialstyrelsen, SBU

Mödravården bör ge alla gravida kvinnor information om fosterrörelser, och uppmana kvinnorna att söka hjälp om fostrets rörelser försvagas i slutet av graviditeten, är Socialstyrelsens nya rekommendation. Minskade fosterrörelser kan tyda på att fostret får för lite näring och syre.

Socialstyrelsen rekommenderar vidare att sjukvården gör en riskbedömning i samtliga fall där gravida söker vård för minskade fosterrörelser. Om så krävs ska kvinnorna också erbjudas undersökning så snart som möjligt.

Syftet med Socialstyrelsens nya rekommendationer är att färre foster ska dö i livmodern, och att färre barn ska dö eller skadas i samband med förlossningen.

Förlossningsskador hos kvinnor är fortfarande ett relativt outforskat område. SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har gått igenom det vetenskapliga underlag som finns.

I dag saknas klara riktlinjer för hur en skadlig bristning i ändtarmens ringmuskel diagnosticeras. SBU:s utvärdering visar att en ultraljudsundersökning direkt efter en förlossning kan göra att en sådan bristning kan upptäckas i tid och därmed åtgärdas.