– Det finns risk för att även vissa allmänna vattentäkter kan få problem.

Hydrogeolog Bo Thunholm om de låga grundvattennivåerna i sydöstra Sverige.

Fakta: Grundvatten

Nederbörden under de kalla årstiderna är avgörande för grundvattennivån, eftersom det regn som faller när det är varmare antingen avdunstar eller tas upp av växter.

När nederbörden sipprar ner genom marken fylls jordens tomrum och berggrundens sprickor av grundvatten. Eftersom vattnet har filtrerats genom jordlagren är det rent.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) publicerar varje månad en karta över grundvattensituationen i Sverige. Det som noteras är avvikelsen från månadens medelvärde på respektive mätpunkt.

I mars månad 2016 var grundvattennivån mycket under det normala i ett brett bälte längs med Smålandskusten, i östra Blekinge, på Öland och Gotland.

Källor: SMHI och SGU

– Vi har ett dåligt utgångsläge, säger hydrogeolog Bo Thunholm vid Sveriges geologiska undersökning till TT.

Grundvattenmätningarna inleddes 1970 och aldrig tidigare har så låga grundvattennivåer uppmätts som nu i delar av sydöstra Sverige. De är mycket under det normala och området med onormalt lågt grundvatten kan komma att växa och omfatta stora delar av östra Svealand och östra Götaland, om det inte blir rikligt med regn före sommarvärmen.

Allmänna vattentäkter

– Det finns risk för att även vissa allmänna vattentäkter kan få problem, säger Bo Thunholm.

Allt beror på hur de allmänna anläggningarna är dimensionerade och på vilket djup de har sina uttagspunkter. Men det går alltså inte generellt att säga att den allmänna vattenförsörjningen är i farozonen.

I första hand är det de hushåll som får sitt vatten ur grunda, grävda brunnar som riskerar att få problem. De brunnsägare som vet med sig att de råkat ut för uttorkning tidigare bör se upp. De kan behöva spara på vattnet.

I låglänta kustnära områden kan de som har borrade brunnar få saltvatten i sina brunnar.

Nederbördsfattig vinter

Redan i höstas noterades onormalt låga grundvattennivåer och under de följande månaderna, som är den period då grundvattnet brukar fylls på, har det varit ovanligt lite nederbörd i sydost.

Det går inte att säga att det är långsiktiga klimatförändringar som är orsaken. Men om vi får ett varmare klimat är det vattenförsörjningen i just den sydöstra delen av Götaland som kan drabbas hårdast.

– Verkligheten som den ser ut nu liknar ganska väl de scenarier som beräknas, säger Bo Thunholm.