Det finns ingen hälsorisk från läkemedel eller miljögifter för den som äter kött, fisk, ägg, mjölk eller honung från Sverige.

Livsmedelsverket har under 2014 undersökt närmare 5 000 prover från svenska levande djur och animaliska livsmedel.

Däremot har höga halter bly hittats i enstaka prover av vilt, sannolikt har dessa förorenats från ammunition, skriver myndigheten.

Halter av tungmetaller, andra miljöföroreningar och mögelgifter var låga och under gränsvärdena. Även importerade livsmedel är säkra. Samtliga 82 prover var fria från läkemedelsrester och tungmetaller.