Colombias högsta domstol har gjort det möjligt för homosexuella par att bli prövade som adoptivföräldrar på samma villkor som andra par.

Tidigare kunde en sådan prövning ske bara om någon i ett samkönat par är barnets biologiska förälder.

Sex ledamöter i HD röstade för de nya reglerna medan två var emot. I beslutet heter det att uteslutning av homosexuella par som möjliga adoptivföräldrar "begränsar barns rätt till en familj".