Fakta: Fler kvinnor senaste året

Den 31 december 2015 var andelen kvinnor i de styrelser, insynsråd, nämnder och stiftelser där regeringen utser samtliga ledamöter 51 procent.

Ett år tidigare var kvinnoandelen 49 procent. Men eftersom andelen kvinnliga ordförande var lägre, 46 procent, ansåg regeringen att jämställdhetsmålet bara "nästan" var uppnått.

Vid det senaste årsskiftet var andelen kvinnor på ordförandeposterna 49 procent.

Av totalt 239 styrelser och insynsråd hade 187 en könsfördelning inom intervallet 40–60.

Källa: Regeringen

– Det här visar att enträget jämställdhetsarbete fungerar och lönar sig, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Inom en tioårsperiod bör målet om "varannan damernas" i statliga organ kunna nås. Så hette det i den jämställdhetspolitiska proposition som den dåvarande socialdemokratiska regeringen, under Ingvar Carlsson, lade fram 1988. Då var andelen kvinnor i de statliga myndighetsstyrelserna 28 procent.

Det kom att dröja ytterligare ett par decennier. Men nu visar regeringens redovisning att målet om en jämn könsfördelning har uppnåtts: Vid det senaste årsskiftet var andelen kvinnor i de statliga myndigheternas styrelser och insynsråd 51 procent. Även ordförandeposterna är jämnt fördelade mellan könen.

– Det har verkligen gått ett antal år. Och man tycker ofta att man behöver jobba ännu snabbare med jämställdhet. Men jag tycker att det här visar att det går, säger Åsa Regnér.

Av de sammanlagt 239 redovisade styrelserna och insynsråden är det dock fortfarande 52 som har en ojämn könsfördelning.

– Där måste man arbeta vidare och vara innovativ när det gäller att förändra bilden, säger Regnér.