Fakta: Bakgrunden

Sedan 1993 har allmänheten haft möjlighet att jaga i större delen av den svenska fjällkedjan. Länsstyrelserna administrerar tillstånd och återrapportering.

Den fria småviltjakten har lett till upprepade protester från samiskt håll. Bland annat har samerna hävdat att de är bäst lämpade att avgöra var jakt kan ske utan att störa renarna.

Girjas sameby, med stöd av Svenska samernas riksförbund, stämde staten i maj 2009. Rättegången i Gällivare tingsrätt hölls sex år senare, försommaren 2015.

Girjas krävde att ensamt få styra över jakten och fisket inom samebyns område ovan odlingsgränsen, vilket tingsrätten biföll.

Girjas är en fjällsameby i Gällivare kommun, med 32 registrerade renskötselföretag. Det aktuella området är drygt 3 562 kvadratkilometer stort (något större än Gotland).

JK, som representerar staten i målet, motiverar inte sitt överklagande, utan begär mer tid. "Målet är komplicerat och processmaterialet är omfattande", skriver JK till Gällivare tingsrätt och ber att få återkomma senast i april. JK påpekar också att dess båda ombud för närvarande är engagerade i en annan omfattande rättegång.

Tingsrättens dom, där samebyn alltså vann mot staten, innebar att Girjas fick ensam rätt till att bestämma över småviltsjakten och fisket inom byns fjällområde. Det innebär att allmänheten inte längre skulle vända sig till länsstyrelsen, utan samebyn, med sina förfrågningar om att få jaga och fiska. Tingsrätten motiverade domen med att samebyn brukat området i uppåt 1 000 år. Att staten setts som ägare av marken sedan slutet av 1800-talet fråntar inte samebyn dess rätt till jakt och fiske.

Redan samma dag som domen föll, den tredje februari, sade justitiekansler Anna Skarhed till TT att målet är så principiellt viktigt att mycket talar för att det bör prövas i högre instans. Nu är alltså överklagandet inlämnat, och det lär dröja mycket länge innan frågan är avgjord.