Fakta: Textilförslagen i korthet

Naturvårdsverket har tagit fram förslag för en mer hållbar produktion och konsumtion av textilier.

Nya föreslagna mål: Mängden textil i restavfallet ska fram till år 2025 minskas med 60 procent. År 2025 ska 90 procent av det insamlade textilavfallet antingen förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.

Produktion: Eftersom merparten av textilierna i Sverige är importerade kan produktionen inte styras via svensk lag. Textilbranschen ska i stället bjudas in till en dialoggrupp, där även Kemikalieinspektionen ska ingå. Produktionen ska på frivillig väg bli mer skonsam för miljö och hälsa.

Privat konsumtion: Genom informationsinsatser ska konsumenter bli mer medvetna om textiliers miljö- och hälsopåverkan.

Offentlig konsumtion: Försvaret, sjukvården, kriminalvården och andra som gör offentliga upphandlingar av textil ska få lättare att köpa in begagnade textilier eller textilier med återvunnen råvara.

Avfall: Textilavfall ska sorteras från annat avfall. Antingen kan det ske genom producentansvar eller via kommunerna.

Källa: Naturvårdsverket

Hittills har Kappahl samlat in 178 ton avlagda kläder från sina kunder. Kläderna går vidare till ett globalt textilsorteringsföretag och mer än hälften har sedan kunnat säljas som vintage eller second hand. Och nästan allt annat har kunnat materialåtervinnas. Hittills finns insamlingssystemet i Kappahls svenska, norska och finländska butiker och snart även i de polska.

– Inte en enda gång har vi fått en kommentar från någon om att det här skulle vara olagligt, utan att det är bra att vi bidrar till att sluta kretsloppet, säger Fredrika Klarén.

Likadant resonerar Hemtex, som i ett mejlsvar till Svenska Dagbladet skriver att syftet med textilinsamlingen är att återvinna materialet, som därför inte ska ses som avfall.

Kommunerna ansvariga

Men om man tar emot använda textilier oavsett skick är det att betrakta som avfall, enligt Elin Forsberg, projektledare på Naturvårdsverket.

– Det är kommunerna som är ansvariga för avfallet i dag, när det inte finns producentansvar.

TT: Betyder det att ingen annan får samla in?

– Ja, om man inte gör det på uppdrag av en kommun.

Lagändring på gång

Men en lagändring kan vara på gång. Naturvårdsverket föreslår i en ny utredning att det ska bli lag på att sortera ut textilavfall från annat avfall, men tar inte ställning till om det är kommunerna eller producenterna som ska få ansvaret. Målet är att minska mängden textilavfall i restavfallet med 60 procent till 2025.

Att vissa butikskedjor nu tagit saken i egna händer spelar ingen avgörande roll för miljön, menar Elin Forsberg, som varit projektledare för utredningen.

– De stora miljövinsterna ligger i produktions- och konsumtionsled. Det blir lite fel att bara agera i avfallsled, det krävs ett helhetsgrepp, säger hon till TT.