Fakta: Lagen om partibidrag

Lagen trädde i kraft i april 2014, mycket som en följd av kritik från Europarådets Greco-grupp.

Ett parti som tar emot enskilda bidrag som överstiger 22 000 kronor måste redovisa givarens identitet.

Partierna ska redovisa sina intäkter på central nivå till Kammarkollegiet varje år.

Partistöd ska bara utgå till partier som inte tar emot anonyma bidrag. Något allmänt förbud finns dock inte.

Anonyma bidrag som inte kan spåras ska föras vidare till Allmänna arvsfonden.

Källa: Riksdagen

Kritik kvarstår mot Sveriges regler för hur politiska partier ska redovisa intäkter och utgifter. Greco, en grupp inom Europarådet som arbetar mot korruption, vill att reglerna stramas upp.

I en uppföljning av tidigare rekommendationer konstaterar Greco att Sverige gjort en hel del – men att mer måste till. Det är inte tillräckligt att partierna, enligt lag, måste rapportera sina inkomster. Det finns inget tvång att redovisa utgifter, tillgångar eller skulder, varken för partierna eller enskilda kandidater. Och partier och kandidater måste inte särredovisa valkampanjer, vilket Greco har rekommenderat.

Det finns inte heller något allmänt förbud mot att ta emot anonyma gåvor, konstaterar Greco.

Den svenska regeringen ska svara på rapporten innan årsskiftet. En partipolitiskt sammansatt kommitté ser för närvarande över flera av de punkter som Greco anmärker på. Utredningen skulle vara klar den sista april, men har begärt ett halvårs förlängning

Fram till 2011, 2012 saknades det tillräckligt stöd i riksdagen för att lagstifta om regler för hur partierna får finansiera sin verksamhet och hur de ska redovisa sin ekonomi. Vändningen kom när Moderaterna gav upp sitt motstånd. Före lagen, som kom på plats i april 2014, ansåg partierna att det räckte med frivilliga överenskommelser om att redovisa intäkter.