Våldet mot män

• Lika ofta. Studierna visar att män är utsatta för relationsvåld minst lika ofta som kvinnor, men samtidigt är kvinnor oftare utsatta för grövre våld.

• Örfilar. Männen rapporterar i högre grad att de utsatts för kastade föremål, knuffar och örfilar. Kvinnorna uppger oftare än männen att de ut satts för stryptag, knytnävsslag eller att bli upptryckta mot väggen.

• Ångest. Fler kvinnor än män rapporterar att våld i relationen gjort att de drabbats av depression, ångest eller sömnproblem.

Källa: Men’s and women’s exposure and perpetration of partner violence: an epidemiological study from Sweden 

Enligt statistiken över anmälda brott är bara en av fem personer som misshandlats i nära relationer män. 

Men en enkätstudie från Sahlgrenska akademien i Göteborg, där 1 400 heterosexuella män och kvinnor deltagit, visar en annan bild. 8 procent av kvinnorna svarade att de blivit utsatta för fysiskt våld, medan motsvarande siffra för män var 8 till 11 procent. 

Enkätstudien har kompletterats med intervjuer, där de drabbade har fått utveckla bland annat hur de påverkats av våldet. 

– Den visar att det finns män som är rejält utsatta, även för systematiskt våld och som väljer att inte försvara sig. Många män har svårt att slå tillbaka för att det är större risk att man ska tro på vad hon säger, säger studiens författare Gunilla Krantz, professor vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin.

Samtidigt är våldet mot kvinnor oftast grövre och får mer drastiska konsekvenser. Medan kvinnor tvingas att söka skyddat boende uppger många av de våldsutsatta männen att de tar sin tillflykt till jobbet.  

Både kvinnor och män i studien uppgav att de drabbats av depression och ångest på grund av det fysiska våldet. Självmordstankar förekommer enligt studien både bland våldsutsatta män och kvinnor, men bland männen enbart vid psykiskt våld. 

Gunilla Krantz tror att forskningsresultaten kan vara en effekt av att samhället är på väg att bli mer jämställt. 

– Siffror från Brå visar att våldsamheten bland unga kvinnor ökat. Det är något som kommer allteftersom vi får en ökad jämställdhet. 

Män som utsätts för våld i nära relationer kan vända sig till Mansjouren i sitt län. Fredrik Sörebo på Mansjouren i Stockholms län välkomnar den nya studien om mäns utsatthet. 

– Det är skönt om den mediala bilden börjar luckras upp lite. Det är lätt att tro att mäns våld mot kvinnor är det enda som sker, säger han.