Fakta: Finns i gröna växter

Antalet övervintrande ejdrar, alfåglar, svärtor och sjöorrar har mer än halverats i Östersjön sedan början av 1990 talet.

En möjlig orsak till minskningen som diskuterats är brist på B-vitamin, tiamin, hos sjöfåglarna. Samma orsak som en del forskare menar ligger bakom laxsjukdomen M74.

Tiaminbrist sägs orsaka beteende- och reproduktionsstörningar och hjärnskador hos djuren och leder till överdödlighet hos fåglar och fiskar.

Tiamin produceras framför allt i de gröna växterna i vårt ekosystem. Djuren får det i sig genom att äta gröna växter och blåmusslor.

Tiamin är viktigt för fem livsuppehållande enzymer i cellerna. Orsaken till tiaminbristen är ännu okänd.

Amerikanska vetenskapsakademin har utvärderat och bekräftat forskningsresultat om fåglars tiaminbrist.

Källa: Stockholms universitet

I år har det visat sig att en stor del av laxhonorna i flera av Sveriges laxförande älvar producerar avkomma som dör till följd av tiaminbrist, brist på vitamin B1, berättar Lennart Balk, professor i biokemi vid Stockholms universitet, och hänvisar till undersökningar vid Naturresursinstitutet (Luke) i Finland och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Samtidigt som laxar i Sveriges älvar ökar på grund av minskat fiske i Östersjön och älvar, undrar myndigheter varför så många laxar insjuknar i virus. Vad man glömmer är att orsaken med största sannolikhet är tiaminbrist, säger Lennart Balk till TT.

Människan kan själv få i sig B-vitamin på annat sätt men påverkas av tiaminbristen genom att arter riskerar att dö ut, betonar han.

Fler drabbade laxkullar

I en av de rapporter han refererar till har fiskeribiolog Hans Börjesson på uppdrag av SLU undersökt laxyngel som kläcks i sju av Sveriges älvar. Resultatet, som lämnades till SLU i slutet av juni i år, visar att 21 procent av laxkullarna drabbats av sjukdomen M74, som orsakas av tiaminbrist.

– Det är en drastisk ökning jämfört med förra året, då motsvarande siffra var tre procent, berättar Hans Börjesson för TT.

Skälet är att laxhonorna i sin tur inte har tillräckligt med tiamin att föra över till romen.

Tiaminbristen har varierat genom åren och orsaken till den är ännu oklar. En hypotes är enligt Hans Börjesson tiaminbrist i växtplankton, som är den främsta tiaminproducenten. För mycket näringsämnen kan påverka Östersjöns ekologiska balans, resonerar han.

Tiaminbrist hos fåglar

Tiaminbristen är också skälet till att ejdrar, alfåglar, svärtor och sjöorrar har minskat, enligt Lennart Balk. Fåglar som äter blåmusslor, som i sin tur filtrerar växtplankton.

Men Martin Green, fågelforskare vid Lunds universitet, tycker att forskarna fokuserar för mycket på tiaminbrist.

– Laxfrågan är jag dåligt insatt i. Men till fågeldöd finns också andra orsaker, som bakterieutbrott, säger Martin Green, som tycker att man borde fokusera på miljöhot som man kan göra något åt.

– Jag menar, ska vi flygbomba Östersjön med tiamin? frågar han retoriskt.