Fakta: Stöd för statligt huvudansvar

På frågan "Vilken aktör anser du bör ha huvudansvaret för att vända en generell nedgång av resultatet i den svenska skolan?" svarade 45 procent staten, 18 procent lärarna, 13 procent huvudmännen (kommunerna och friskolorna).

På frågan "Vilken aktör anser du bör ha huvudansvaret för att vända resultaten där en stor andel av eleverna inte blir godkända?" svarade 46 procent staten, 18 procent lärarna, 18 procent huvudmännen.

På frågan "Vilken aktör anser du bör ha huvudansvaret för att alla elever i Sverige ska ha tillgång till en likvärdig utbildning?" svarade 86 procent staten, 7 procent huvudmännen, 3 procent rektorerna och skolledningarna.

På frågan: "Vilken aktör anser du bör ha huvudansvaret över fördelningen av resurser till svenska skolor?" svarade 74 procent staten, 16 procent huvudmännen, 6 procent rektorerna och skolledningarna.

Undersökningen gjordes av Exquiro market research på uppdrag av Lärarnas Riksförbund där 3 020 personer fått svara på frågor via telefon under våren.

Källa: Lärarnas Riksförbund

Fakta: Dalande Pisa-resultat

I december 2013 presenterades resultaten för OECD:s kunskapsmätning Pisa. Resultaten visade på kraftigt försämrade resultat i matematik, naturvetenskap och läsning jämfört med Pisa 2009. Och efter att ha legat över OECD-snittet i alla tre ämnen i början av 2000-talet hamnade Sverige i stället genomgående under snittet.

Resultatet fick regeringen att 2014 bland annat tillsätta en oberoende kommission med internationella forskare och experter under ledning av OECD som fick granska varför Sveriges resultat i Pisa-rapporten var så dåliga. Deras slutsatser blev bland annat att Sverige har mer problem med stök i klassrummen än de flesta andra OECD-länder. Dessutom konstaterades att svensk skola behöver en attitydförändring då många elever tycks ge upp för lätt.

2015 tillsattes ytterligare en kommission med representanter från lärarkåren, elevkåren samt nationella och utländska forskare. Deras slutsatser presenteras i ett delbetänkande under måndagen.

Källa: TT, OECD:s Resources, policies and practices in Swedens schooling system: An in-depth analasys of Pisa 2012 results.

Lärarnas Riksförbund (LR) vill begränsa möjligheten för elever att byta skola. Valet ska bara kunna göras till årskurs 1, 4, 7 samt gymnasievalet. Utspelet kommer i direkt anslutning till Skolkommissionens förslag, som presenteras i morgon. Kommissionen tillsattes efter de mycket uppmärksammade Pisa-resultaten 2013 och som visade på kraftigt sjunkande resultat inom matematik, läsning och naturkunskap.

Samma chans

Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, är också ordförande för Skolkommissionen, där även LR:s Bo Jansson sitter med. Ekström har tidigare lyft vikten av ett så kallat kontrollerat skolval, där exempelvis elever med en viss socioekonomisk bakgrund får förtur vid antagning för att skolans elevgrupp ska bli mer blandad. Därför är det inte helt otänkbart att delbetänkandet kommer att ta upp just den frågan.

Bo Jansson är inne på samma linje:

– Vi måste hitta ett system som hanterar effekterna av att det finns de som inte väljer, eller har förmågan och kunskapen att sätta sig in i hur man väljer. Vi måste hitta ett system som ger alla elever samma chans.

Föräldrar hotar

Men Jansson anser också att föräldrar missbrukar det fria skolvalet. Enligt honom använder föräldrar det fria skolvalet till att pressa upp sina barns betyg genom hot om att flytta barnen till en annan skola.

– Man använder det som ett hot och en press mot lärare och rektorer. Rektorer blir skrämda för då vet de att ekonomin förändras omedelbart.

Det får också konsekvensen att lärare inte känner stöd av sina rektorer när de blir anmälda eller i situationer som rör ordning och studiero där enskilda elever är inblandade, menar Jansson.

En rad undantag bör dock tillåtas. Det handlar bland annat om elever som flyttar eller mobbas i skolan. Men varje fall ska utredas innan eleven får klartecken att byta skola.

Litet stöd

– Vi måste få till en attitydförändring för att få bukt med missbruket. Ingen vill ha den här situationen. Inte föräldrarna heller som vill ha ordning och reda och där rektor tar ansvar för helheten.

Samtidigt visar en ny undersökning, som gjorts på uppdrag av Lärarnas Riksförbund, att stödet för en sådan reform tycks vara klent. Av de 3 200 tillfrågade instämmer endast 28 procent helt i påståendet "Det fria skolvalet bör ske under andra former än i dag för att skapa en större möjlighet till planering inom skolverksamheten". 26 procent instämmer i viss utsträckning.