Fakta: Ur rapporten

Exempel på vad Skolinspektionen sett vid skolbesök eller i sin stora skolenkät:

Elever som får sitta och vänta när de är färdiga med en uppgift.

Elever i åldersintegrerade klasser som får arbeta med samma uppgifter, oavsett ålder och förkunskaper.

Runt en tredjedel av pedagogerna i grundskolan tycker att det är viktigt att eleverna får vänta in varandra så att alla kan gå framåt tillsammans.

Av de lärare som tycker att de kan hitta utmaningar för sina elever, anser åtta av tio att rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan,

jämfört med hälften av de lärare som har svårt att hitta utmaningar för eleverna.

De lärare som uppger att de kan hitta utmaningar för eleverna uppger i mycket högre grad att de samverkar med kollegorna

kring planering och bedömning, än de lärare som uppger att de har svårt att erbjuda utmaningar.

Källa: Skolinspektionens tematiska analys Utmaningar i undervisningen

Det händer ofta att elever som hänger med bra i skolan får sitta och vänta när de är färdiga med en uppgift, eller får en extrauppgift som bara är en upprepning av samma sak.

Det är ingen liten grupp. I Skolinspektionens stora skolenkät 2015 svarade en dryg tredjedel av niondeklassarna att de får för lite utmanande uppgifter.

– Våra rapporter och vår tillsyn visar också att det återkommande händer att elever inte utmanas tillräckligt, säger Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo.

Medelnivå

Risken är att dessa elever blir lite bortglömda, eftersom de är på rätt sida om godkänd-gränsen. En del skolor tillstår att tiden inte räcker till för dessa elever.

– Vi diskuterar många problem i skolan, men det här är en grupp som det är viktigt att lyfta mer. Vi vill inte ställa grupper mot varandra, men alla har rätt att utvecklas så långt det är möjligt, säger Helén Ängmo.

Vad Skolinspektionen kunnat konstatera efter ett antal granskningar är att undervisningen läggs på en medelnivå för att passa så många som möjligt.

– Vi förstår att lärare kan ha flera utmaningar i klassrummet och har mycket att ta hänsyn till. För att klara uppdraget kan det vara så att man försöker hålla samma klassen och gå fram på samma sätt med alla, säger Helén Ängmo.

Relativt enkelt

Ändå behövs det bara relativt enkla medel och anpassningar för att eleverna skulle kunna nå betydligt längre i sitt lärande, enligt analysen.

– I de skolor där det fungerar bra har lärarna lärt känna eleverna väl och tar upp frågorna till nya nivåer. De har också ett material färdigt för dem som vill gå snabbare fram eller fördjupa sig, säger Helén Ängmo.

Om undervisningen inte fungerar så tyder det på att skolan som helhet inte utvärderar sin undervisning eller att lärarna saknar stöd från rektor.

– Det gäller att se undervisningen i sin helhet, och se allas behov. Lagstiftningen har ju krav på det, säger Helén Ängmo.