Fakta: Tungmetaller

De flesta metalliska grundämnen har så hög densitet att de räknas som tungmetaller.

De flesta tungmetaller, och kemiska föreningar som bildas av dem, är giftiga. Det gäller särskilt för bly, kadmium och kvicksilver.

Samtidigt är en viss halt av många tungmetaller livsnödvändigt för både människor och växter.

Även lättmetaller kan vara giftiga eller miljöfarliga. Aluminium är ett exempel.

Källa: NE

Halterna av tungmetall i mossa inventeras vart femte år på uppdrag av Naturvårdsverket. Mossan får det mesta av sin näring från luften, och ger en bra indikation om nedfall av miljögifter.

I mätningen 2015 hade utsläppen av många metaller sjunkit. För bly, nickel och vanadin var minskningen generellt omkring 30 procent, med variationer i olika delar av landet.

Halten av koppar har däremot ökat i de två senaste mätningarna, men är inte lika hög som år 2000 och tidigare. Enligt tidigare statistik beror ökningen främst på att koppar slits från bilars bromsbelägg.

Även halten av krom ökade 2015. Men där finns osäkerhet om siffrorna från 2010, uppger IVL Svenska Miljöinstitutet som gjort studien.

Alla de tio metaller som mätts i mossa från och med 1985 har minskat kraftigt sedan dess. Koppar och zink visar de procentuellt lägsta förändringarna, mindre än en halvering.

De svenska luftutsläppen har totalt sett minskat kraftigt, men lokala utsläppskällor kan ge stor påverkan. Nedfallet är störst i sydvästra Sverige, till följd av utsläpp från andra länder.