Fakta: Datalagringen i Sverige

I april 2014 slutade flera mobiloperatörer att lagra kundernas trafik. Detta sedan EU-domstolen slagit fast att lagringen i hög grad stred mot EU-rätten.

Operatörerna tvingades dock under hot om dryga böter av Post- och telestyrelsen att återuppta verksamheten.

Beslutet överklagades av Tele2 och våren 2015 begärde företaget att kravet på att spara kundernas trafikuppgifter skulle slopas i avvaktan på EU-domstolens beslut, men detta avslogs av kammarrätten i Stockholm.

Kravet på operatörerna styrs av Lagen om elektronisk kommunikation, samt den så kallade inhämtningslagen. Uppgifterna måste lagras i sex månader.

Det kan bli resultatet av ett yttrande från en av EU-domstolens generaladvokater.

Flera europeiska länder har slopat lagar som tvingar mobiloperatörerna att ägna sig åt datalagring. Detta sedan EU-domstolen för ett par år sedan slog fast att lagringen stred mot EU:s grundläggande rättigheter.

Men Sverige och Storbritannien har kämpat emot. De anser att lagringen är nödvändig i brottsbekämpande syfte.

Nu skriver generaladvokaten Henrik Saugmandsgaard Øe att de svenska reglerna kan vara förenliga med EU-rätten – fast bara om ett antal stränga villkor är uppfyllda. Lagringen kan exempelvis bara motiveras om den används vid allvarliga brott, inte lindriga.

På Tele2, som stridit för att få bort lagringen, säger man sig dock vara nöjda med yttrandet. Företagets tolkning är att den svenska datalagringen inte uppfyller de villkor som nämns i yttrandet.

– Vi ser nu fram mot EU-domstolens slutliga dom i målet men hoppas oavsett den slutliga utgången i målet att få se ett väsentligt mer balanserat datalagringssystem i Sverige, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2.

EU-domstolen tar slutlig ställning i frågan senare i år.