Nordkalk begär att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om regeringens beslut i augusti att utpeka Bungetäkten på norra Gotland som nytt Natura 2000–område vilar på laglig grund.

Företaget skriver i ett pressmeddelande att regeringens beslut, i de delar som rör Nordkalk, strider mot rätten till rättvis rättegång enligt såväl regeringsformen som Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga och därför ska upphävas. Enligt Nordkalk har regeringen inte tagit hänsyn till enskilda intressen och inga andra samhällsintressen än naturvården.

Företaget begär också att tillståndsprocessen för Bungetäkten i Mark- och miljööverdomstolen ska vilandeförklaras tills den högre domstolen fattat sitt beslut.