Fakta: Kännetecken på god arbetsmiljö

Att medarbetaren känner delaktighet och inflytande. Att man känner att man blir lyssnad på.

Ett bra och tydligt ledarskap.

Bra kommunikation.

Källa: Ulrich Stoetzer, psykolog och sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Vägen till en god arbetsmiljö handlar inte minst om att anpassa resurserna till kraven som arbetet ställer. Den stora risken är annars att den anställda kompenserar – jobbar över, struntar i raster och jobbar hårdare för att hinna med arbetet, enligt Ulrich Stoetzer, psykolog och sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

– Vi vet nu, genom forskningen, att då riskerar man olika former av ohälsa, allt från sömnstörningar till allvarliga depressioner och till och med hjärtproblem, säger han.

Nya regler

Den 31 mars börjar nya regler kring arbetsmiljön att gälla. Förändringen av arbetsmiljölagen ska hjälpa arbetsgivare att förebygga ohälsa på arbetsplatserna.

– Vi vet att psykisk ohälsa är relaterad till för hög arbetsbelastning. Det kan också vara kränkande särbehandling, eller ett starkt psykiskt påfrestande arbete, säger Ulrich Stoetzer.

Han berättar att kvinnor inom vård, omsorg och skola utsätts för mest stress i det dagliga arbetet.

– De har alltid legat lite högre, men där ser vi en dramatisk ökning de senaste åren.

Framöver ska det finnas en kunskap hos arbetsgivaren om vilka krav som ställs på den anställda, såsom arbetsuppgifter, arbetstider och arbetsmängd.

– Resurserna och kraven ska väga jämnt. Annars riskerar man en ohälsosam arbetsbelastning, säger Ulrich Stoetzer.

"Allt hänger ihop"

De nya reglerna ska även motverka kränkande särbehandling, som mobbning.

– Allt det här hänger ihop. Den sociala miljön går in i den organisatoriska för allt handlar om hur vi samarbetar och vad vi ger för stöd till varandra.

När reglerna träder i kraft innebär det att Arbetsmiljöverket får möjlighet att göra kontroller ute hos arbetsgivare för att se att de följer reglerna. Om de inte gör det riskerar arbetsgivaren vite.