Fakta: Så ska lagen fungera

Alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen.

I första hand omfattas nyanlända som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden och kvotflyktingar.

Vid fördelningen mellan kommuner ska hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Inga sanktioner föreslås.

Ett anvisningsbeslut går inte att överklaga.

De sex partier som står bakom migrationsöverenskommelsen, alltså regeringspartierna och Alliansen, står bakom lagen.

Källa: Regeringens lagrådsremiss

I det lagförslag som nu skickas till lagrådet för granskning slås fast att alla kommuner ska vara skyldiga att ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd. I första hand gäller det kvotflyktingar och nyanlända som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden.

I dag blir många kvar på anläggningsboenden trots att de fått uppehållstillstånd, eftersom de inte kan erbjudas bostad i en kommun. Vid årets slut beräknas det handla om 10 000 personer, enligt Migrationsverket. Nästa år väntas siffran stiga till det dubbla. Detta sker samtidigt som Migrationsverket behöver platserna till allt fler asylsökande.

Möjligheten att få jobb, invånarantal och det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande i kommunen kommer att spela roll, liksom hur många asylsökande som finns.

Kommuner med god arbetsmarknad får alltså krav på sig att ordna med boenden till nyanlända. Däremot tas inte hänsyn till bostadssituationen på orten, helt enkelt för att regeringen anser att det är kommunens skyldighet att se till att det finns bostäder för nyanlända.