Fakta: Åtgärdspaket

Redan för tre veckor sedan gick rikspolischef Dan Eliasson ut och presenterade åtgärder som myndigheten ska vidta för att möta flera av de problem Statskontoret nu lyfter fram.

Ett tidigare beslut från i våras om 700 nya civilanställda kompletteras med ett beslut om ytterligare 600 civila som ska anställas nästa år.

Justeringar ska göras i omorganisationen. Främst undersöks hur man ska "skruva på" stödfunktioner som HR-, IT-, ekonomi-, rätts- och kommunikationsavdelningarna.

En satsning ska göras på medarbetarna där man bland annat ska jobba för att långsiktigt få upp lönerna och för att skapa bättre utvecklings- och karriärmöjligheter i arbetet.

Man jobbar vidare på gamla, och tar fram nya, åtgärder för att förbättra utredningsresultaten med hjälp av teknik, arbetsmetoder, bemanning med mera. Verksamhetsuppföljningen ska dessutom förbättras.

Källa: Polismyndigheten

Bakgrund: Polisorganisationen

Efter en sammanslagning av de tidigare 21 länsindelade polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium blev Polismyndigheten en myndighet den 1 januari 2015.

Myndigheten leds av rikspolischefen (RPC) som ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet.

RPC utses av regeringen. Nuvarande RPC, Dan Eliasson, tillträdde i samband med den nya organisationen.

Regionpolischefer leder arbetet i sju polisregioner som ansvarar för bland annat utredningsverksamhet, brottsförebyggande verksamhet och service inom sina respektive geografiska områden – Nord, Mitt, Bergslagen, Stockholm, Öst, Väst och Syd.

För hela myndigheten finns fem gemensamma avdelningar som ska "tillgodose verksamhetens och ledningens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd och stöd av mer administrativ karaktär". Avdelningarna är:

IT-avdelningen

Rättsavdelningen

Ekonomiavdelningen

HR-avdelningen

Kommunikationsavdelningen

Nationella operativa avdelningen (Noa) ska "inrikta och leda polisverksamheten nationellt och internationellt samt stödja polisregionerna".

Det som tidigare hette Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) har bytt namn till Nationellt forensiskt centrum (NFC).

Källa: Polismyndigheten

Fakta: De sju polisregionerna

Polismyndigheten är uppdelad i sju regioner, som i sin tur är uppdelade i polisområden och lokalpolisområden.

De sju regionerna är:

Nord: Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten med administrativa huvudorten Umeå.

Mitt: Gävleborg, Uppsala och Västmanland med huvudort Uppsala.

Bergslagen: Örebro, Värmland och Dalarna med huvudort Örebro.

Stockholm: Stockholm och Gotland med huvudort Stockholm.

Öst: Sörmland, Östergötland och Jönköping med huvudort Linköping.

Väst: Västra Götaland och Halland med huvudort Göteborg.

Syd: Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne med huvudort Malmö.

Källa: Polismyndigheten

Den 1 januari 2015 slogs 23 polismyndigheter ihop till en. Nu har Statskontoret granskat följderna och delger i en första delrapport sina slutsatser om vad som måste förbättras. En slutsats är att det lokala polisarbetet måste stärkas för att man ska kunna uppfylla löftet "närmare medborgarna".

– Man behöver jobba mycket mer med utredningsverksamheten och säkerställa att man kan vara uthållig, säger Statskontorets Johan Sørensson, chef för enheten för utredningsstöd.

"Medarbetarna ensamma"

En annan slutsats är att Polismyndigheten tappat medarbetarna på vägen – trots ambitionen att bygga verksamheten underifrån.

– Kommunikationen har varit för svag. Vår förklaring är att det i väldigt hög grad har saknats chefer i organisationen, de har inte varit tillsatta. Det har inte funnits kanaler för att utveckla verksamheten eller kommunicera vad som händer, säger Johan Sørensson.

Enligt rapporten var medarbetare tydligt involverade inför förändringarna, men när de sedan väl drog igång upphörde i stort sett den strategiska kommunikation vars syfte är att få med alla i förändringsarbetet.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) summerar kritiken:

– Medarbetarna har lämnats ensamma i omorganisationen utan det chefsstöd som de har förtjänat, säger han.

Chefsrekrytering problem

Rikspolischef Dan Eliasson håller med om bristerna.

– Det är inte bara i förändringskommunikationen som vi tappade tempo med den utdragna chefsrekryteringsprocessen, det är också i hur verksamheten utvecklas och bedrivs som ett tillförordnat chefskap påverkar menligt, säger han till TT.

Att snabba på rekryteringarna ännu mer än vad myndigheten gjorde när man märkte att de tog för långt tid var inte möjligt utan att förlora i kvalitet, enligt Eliasson. Det enda han kan säga med facit i hand är att processen borde ha påbörjats tidigare.

Uppklarningen opåverkad

I vågen av kritik som sköljt över Polismyndigheten under senare tid har även vikande utredningsresultat skyllts på omorganisationen. Men trenden med försämrade resultat fanns sedan tidigare och Statskontoret har inte sett något så kallat produktionstapp som annars är vanligt vid omorganisationer.

Anders Ygemans tolkning är att "uppklarningsprocenten främst är en effekt av den tidigare organisationen snarare än en effekt av den nya organisationen". Och Statskontoret väntar sig ytterligare minst ett år av fallande utredningsresultat innan det vänder upp igen.

Men Dan Eliasson säger att man redan under "sendelen av hösten ska börja se tendenser till förbättringar", bland annat som ett resultat av en tidigare presenterad åtgärdsplan.

Polisförbundet tycker inte bara att den presenterade åtgärdsplanen är för klen. Man tycker också att Statskontorets rapport inte är tillräckligt kritisk.

– Polisorganisationen är i kris. Faran med att inte inse det är att man inte vidtar tillräckligt kraftfulla åtgärder för att ta sig ur den, säger förbundets ordförande Lena Nitz.