Fakta: Det här är förslaget

Kommuner ska få göra undantag från bestämmelserna om placering enligt föräldrarnas önskemål och elevers krav på att gå i en skola nära hemmet. Detta om det finns särskilda skäl, med hänsyn till kommunens mottagande av nyanlända elever eller andra elever som varit bosatta i landet en kortare tid.

Friskolor som har fler sökande än platser ska kunna skapa en särskild kvot för nyanlända elever varje läsår. Kvoten får högst motsvara fem procent av det totala antalet elever. Om en skola exempelvis har 340 platser ska 17 nyanlända kunna gå före i kön varje läsår.

Regeringen samråder nu med Alliansen, som befarar att förslagen urholkar det fria skolvalet. En proposition måste snart läggas fram, eftersom målet är att reglerna ska börja gälla vid skolstarten i höst.

Källa: SOU 2016:9 Plats för nyanlända i fler skolor, regeringskansliet.

Var femte skola tar inte emot en enda nyanländ. Men med det nya förslaget kan kommunerna frångå elevernas rätt att gå i en skola nära hemmet och föräldrarnas önskemål om skola. På så sätt hoppas regeringen att de nyanlända eleverna ska fördelas jämnare mellan skolorna. Men flera remissinstanser riktar kritik mot förslaget – de anser att det fria skolvalet hotas.

Valfrihet i fara

Arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv varnar till exempel för att föräldrarnas och elevernas valfrihet urholkas och ifrågasätter varför det krävs en permanent förändring i skollagen på grund av vad de kallar en tillfällig topp i asylmottagandet.

"Det är svårt att förutse hur många elever och föräldrar som skulle uppleva negativa konsekvenser av att en kommun gör avsteg från rådande placeringsregler." skriver Sveriges kommuner och landsting (SKL) i sitt svar. SKL bedömer att läget ser olika ut i olika kommuner och föreslår en försöksverksamhet för de kommuner som vill, i stället för lagstiftning.

När utredningsförslaget presenterades i början av året sade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att de nya reglerna främst kommer att påverka stora kommuner med många skolor och små kommuner som fått ett eller flera asylboenden, och där den närmaste skolan inte kan ta emot alla barn. Han räknar med att föräldrar har förståelse för att det är en exceptionell situation nu.

Ger handlingsutrymme

En del remissinstanser ser en risk med att det fria skolvalet urholkas, men anser att den skeva fördelningen är ett större problem som måste åtgärdas. Och en rad kommuner är positiva till att få större frihet, till exempel Malmö och Södertälje.

"Vi anser att förslagen leder till en jämnare fördelning av nyanlända elever och förbättrar förutsättningarna för integration.", skriver Södertälje i sitt svar.

Ett annat förslag är att låta populära friskolor med kö, inrätta en särskild kvot för nyanlända som skulle kunna gå före i kön. Det förslaget finns det få invändningar mot, och friskolorna själva vill gärna ha en möjlighet att ta emot nyanlända, även när många står i kö.