Fakta: Den nya filmpolitiken

I juni 2015 beslutade regeringen att säga upp det gällande filmavtalet från 2013. I 2016 års budgetproposition aviserade regeringen att staten, från och med den 1 januari 2017, ska ta ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken.

Regeringen har arbetat med två huvudinriktningar för filmpolitiken: ökade resurser för den svenska filmbranschen, och ökat inflytande för filmbranschen på svensk film.

Det statliga anslaget för filmstöd 2017 beräknas i 2016 års budgetproposition uppgå till cirka 545 miljoner kronor. Av dessa ska 25 miljoner kronor gå till en särskild satsning för att stärka mindre biografer i glesbygden. 7,5 miljoner kronor satsas på digitaliseringen av filmarvet.

Det blir Svenska Filminstitutet som även fortsättningsvis ska ansvara för genomförandet av den statliga filmpolitiken och för fördelningen av de statliga filmpolitiska stöden. Jämfört med styrningen genom filmavtalet kommer Filminstitutet att få ett större handlingsutrymme att besluta om filmstödens utformning.

Det ökade inflytandet för branschen ska ske genom tillsättningen av tre särskilda branschråd: ett för utveckling och produktion, ett för spridning och visning, samt ett för filmkulturella frågor. Råden ska bistå i utformningen av de filmpolitiska stöden samt vara rådgivande i Filminstitutets arbete.

Ledamöterna i råden utses av Filminstitutets styrelse. Råden kommer att ha rätt att ta egna initiativ till förändringar, men efter samråd är det alltid Filminstitutets styrelse som fattar det slutgiltiga beslutet.

Fakta: Kritik mot den nya propositionen

Företrädare för filmbranschen oroar sig nu för att branschens inflytande istället begränsas.

Björn Rosengren, ordförande för branschorganisationen Film- och tv-producenterna:

– Styrkan med filmavtalet var att man hade en dialog med alla inblandade om att göra och visa film. Jag är orolig att det inte kommer att fungera på samma sätt. Det blir Svenska Filminstitutet som kommer att få det reella inflytandet.

Peter Fornstam, vd för Svenska Bio och ordförande i Sveriges Biografägareförbund, tycker att propositionen är otydlig:

– Jag vet inte vad jag ska ta ställning till. De säger att det rör sig om mer pengar, vi säger att det handlar om mindre pengar än om det gamla filmavtalet hade fått fortsätta gälla. Dessutom är stödformerna de ska plocka fram för de mindre biograferna tidsbegränsade. De ger plåster på såren i ett par år, men sedan då?

Cecilia Magnusson (M), ledamot i kulturutskottet, är kritisk:

– Regeringen skriver att det här är en av de viktigaste och största kulturpolitiska reformer man har att ta ställning till. Men jag ser ingen skillnad till det som stod i den tidigare departementspromemorian. Det är ju de mål vi redan fick i filmpropositionen 2012. Var är den stora förändringen som man utlovat? Det är ett luftslott.

Per Lodenius, kulturpolitisk talesman för Centerpartiet, anser att regeringen lägger över ansvaret på Filminstitutet:

"För mig framstår det som att SFI ska sitta på nästan alla stolar samtidigt, utse branschråd, ha dialog med råden, brett tolka filmpolitikens innebörd och dessutom ansvara för uppföljningen", säger Lodenius i ett pressmeddelande.

Regeringen ska fatta beslut om en ny filmpolitik och på en pressträff redogjorde kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) för innehållet i den nya propositionen.

Propositionen har två primära inriktningar för den kommande filmpolitiken. För det första vill regeringen skapa ökade resurser för att svensk filmbransch ska kunna utvecklas, för det andra vill man möjliggöra att hela filmbranschen ska få ett ökat inflytande över svensk film.

Filmbranschen orolig

Ett av förslagen för att göra branschen mer involverad är att inrätta tre så kallad branschråd. Ledamöterna i dessa råd kommer, enligt propositionen, att utses av Svenska Filminstitutets (SFI) styrelse. Det har skapat oro bland branschföreträdare, som befarar att det blir Filminstitutet snarare än branschen som får ett ökat inflytande.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke håller inte med:

– I och med inrättandet av dessa branschråd, och i och med att vi så tydligt skriver fram att branschråden har initiativrätt, och att vi skriver fram att SFI ska samarbeta med branschråden, så har vi spritt makten. Så jag skulle säga att den oron är obefogad.

Bah Kuhnke har dock viss förståelse för oron:

– Jag kan förstå den utifrån var man kommer ifrån, och jag kan förstå att man tycker det är overkligt med de här branschråden, för det är ju helt nytt. Nu för första gången ska branschen få möjlighet att påverka. De har ju inte ens suttit runt bordet tidigare, det har ju varit några få aktörer från filmavtalet.

Produktion i hela landet

Regeringen vill även se att mer film produceras i olika delar av landet. Man satsar 25 miljoner kronor om året 2016–2019, för att stärka mindre biografer i glesbygden och på mindre orter.

Det har rått oenighet mellan filmbranschföreträdare och regering angående hur mycket pengar som faktiskt ska avsättas till den svenska filmen, bland annat gäller frågetecknen de pengarna som tidigare kom främst från tv-bolag, som SVT och TV4. Men i de 545 miljoner kronor som regeringen nu avsätter för 2017 är de pengarna inte inräknade, säger Alice Bah Kuhnke.

– Jag vill förtydliga att det inte kommer att bli mindre pengar till produktion. Det kommer ungefär att bli det samma, kanske lite mer, säger hon.