Fakta: Gode män

Att vara god man innebär att man utför uppgifter för någon annans räkning som denna inte själv klarar av. Det kan exempelvis vara att betala räkningar eller ta hand om det en person äger.

Tillsynen över gode män utförs av kommunerna via en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som också utövar tillsyn över förmyndare och förvaltare. Tillsynen sker för att säkerställa att de som behöver hjälp får sina rättigheter tillgodosedda.

Sju länsstyrelser har tillsyn över överförmyndare och överförmyndarnämnder.

Källa: Sverige domstolar, länsstyrelserna

När SVT Nyheter tidigare i år gick igenom länsstyrelsernas slumpvisa inspektioner av kommunernas överförmyndare under åren 2012–2015 visade det sig att 26 miljoner kronor aldrig redovisats. Eftersom inspektionerna bara omfattade en bråkdel av alla akter var slutsatsen att hundratals miljoner försvunnit.

Nu har justitieminister Morgan Johansson (S) haft ett möte med Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt representanter för de sju länsstyrelser som ansvarar för tillsynen av gode män.

Inom kort kommer de att få ett mer formellt uppdrag att reda ut vad som kan förbättras inom ramen för nuvarande lagstiftning. Det kan handla om ökad samverkan, utbildning och att se över hur man får bort personer som missköter sitt uppdrag. Enligt Morgan Johansson ska de fokusera på sådana åtgärder som snabbt får effekt.

– Men behöver vi ändra på lagarna så får vi göra det, säger han.

Germund Persson, chefsjurist vid SKL, förtydligar överförmyndarnas ansvar att polisanmäla misstänkt brottslighet.

– Vi har hävdat att det inte finns någon lagstadgad skyldighet att göra det men att man bör göra det, säger han.