Fakta: Undersökningen

Skolinspektionen granskade studieron i 30 grundskolor, 20 kommunala och 10 fristående.

Två tredjedelar av skolorna hade indikationer på dålig studiero, utifrån vad eleverna svarat i enkäter. En tredjedel av skolorna valdes ut slumpvis.

Vid minst fyra av tio observerade lektioner (totalt observerades 177 lektioner) brast det i tydlighet och struktur.

Källa: Skolinspektionen.

Flera kartläggningar har visat att det är si och så med studieron i svenska skolor. Skolinspektionen har nu observerat hur det går till i klassrummen i årskurs 7–9 i 30 grundskolor, och sett och hört omotiverat prat, sena ankomster och elever som inte gjorde som läraren sade. Men inspektörerna såg ännu fler exempel på elever som satt overksamma, eller surfade på sin mobil. Så kunde de sitta länge utan att läraren uppmärksammade det.

– Är eleverna passiva eller ofokuserade påverkar det inte bara deras eget lärande utan också koncentrationen i klassrummet, säger Helén Ängmo.

Tar ledningen

Skolinspektionen såg några avgörande faktorer för studiero. De handlar om att läraren har ett tydligt lektionsupplägg, ger stöd och tar ansvar för ordningen. Där det inte fungerar har läraren inte satt ramarna. Samma klass kan agera olika beroende på lärare.

– Självklart handlar det om lärarnas arbete, men skolan har ett samlat ansvar. Rektor har en viktig uppgift att stötta undervisningen och även elevhälsan har stor betydelse. Lärarna ska inte lämnas ensamma, säger Helén Ängmo.

Ordningsregler

Men på hälften av de granskade skolorna var rektors stöd till lärarna inte tillräckligt, enligt granskningen. På en tredjedel av skolorna behöver rektorn också förbättra arbetet med skolans ordningsregler.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) säger att Skolinspektionen kommer att få i uppdrag att följa upp hur ordningsreglerna ser ut på skolorna.

– Rektorerna har ett starkt mandat att fatta beslut om mobiltelefoner och annat. Det finns ju skolor där ordningsreglerna inte fyller någon funktion, säger Fridolin.