Förskolebarn kan ha stor nytta och glädje av en pekplatta, alltså en tunn handdator med pekskärm. Framför allt gäller det för flerspråkiga barn, som via pekplattan kan få det stöd i modersmålet som personalen inte kan ge.

Forskaren Petra Petersen vid Uppsala universitet har följt förskolegrupper där en stor del av barnen talade både svenska och finska. De anställda som inte behärskade finska kunde ändå väcka barnens lust och engagemang för språket genom att, via pekplattans appar, låta barnen lyssna och öva på finska.

Petra Petersen konstaterar i sin licentiatavhandling att oavsett språk har pekplattorna stor pedagogisk betydelse för alla barn, eftersom de kan arbeta självständigt och blir mindre beroende av vuxna.

Enligt Statens medieråd har åtta av tio förskolebarn tillgång till en pekplatta hemma. Däremot saknas en översikt av hur vanligt det är med pekplattor i förskolan.