Fakta: Några beslut på kyrkomötet

Att börja planera för en revidering och utökning av Den svenska psalmboken.

Att komma överens om ekumeniskt samarbete med Equmeniakyrkan (tidigare Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan).

Att satsa 60 miljoner kronor per år på arbetet bland flyktingar och asylsökande.

Att sälja fastigheter för att få ekonomiskt utrymme att sprida kristen tro och bedriva diakoni.

Att ta fram en app på svenska med Martin Luthers lilla katekes.

Att ta upp med bland annat Socialstyrelsen hur man kan undvika att religionsfriheten kränks när personer som söker försörjningsstöd ibland uppmanas lämna Svenska kyrkan av ekonomiska skäl.

Fakta: Kyrkan och samkönade par

1974: Kyrkan utreder de homosexuellas situation. Bland annat sägs att det inte finns hinder för homosexuella att inneha tjänster i kyrkan.

1995: Biskopsmötet ger anvisningar om hur kyrkan kan hålla förbön för ett par som ingått partnerskap.

1999: Kyrkan gör det möjligt för anhöriga att närvara vid förbönen för dem som har ingått partnerskap.

2005: Kyrkomötet beslutar om en kyrklig välsignelseakt för registrerat partnerskap.

2009: Kyrkomötet beslutar att samkönade par får rätt att vigas i kyrkan. Men en enskild präst har inte skyldighet att delta.

En av de heta potatisarna när årets kyrkomöte samlades i Uppsala var frågan om huruvida präster i Svenska kyrkan ska vara skyldiga att viga samkönade par. I dag gäller så kallad väjningsrätt som innebär att kyrkan alltid ska viga par som vill bli gifta, men att en enskild präst kan avböja att delta.

En motion lämnades in av bland andra Jesper Eneroth (S) och Anna Ekström, som företräder Fria liberaler i Svenska kyrkan (Fisk). De föreslog att kyrkomötet skulle besluta att alla nya präster som vigs måste förklara sig villiga att viga samkönade par.

Men motionen mötte motstånd från flera håll.

– Kyrkan måste kunna härbärgera två uppfattningar. Vi behöver en väg att gå tillsammans, ansåg till exempel Berit Simonsson från Frimodig kyrka (FK), aktiv inom Oasrörelsen.

Och motionen röstades ner. I elfte timmen lämnade Jesper Eneroth in ett tilläggsyttrande där han föreslog att kyrkan ska utreda vad som måste göras för att "säkerställa att ingen utsätts för diskriminering" i samband med vigsel i Svenska kyrkan.

Förslaget gick igenom med 119 röster mot 114. Sex avstod.

– Nu gick det ett sus genom kyrkomötet, sade ordförande Karin Perers när rösterna meddelades.

Beslutet innebär att sista ordet ännu inte är sagt och att frågan kommer tillbaka vid kommande kyrkomöten.