Fakta: Neonikotinoider och insekter

Neonikotinoider är en speciell grupp av insektsbekämpningsmedel, insekticider.

De används i exempelvis rapsodlingar där rapsfrön behandlas, betas, med medlen.

Kemiskt har neonikotinoiderna, som namnet antyder, stora likheter med nikotin. Insekterna förlamas och dör vid tillräckligt stor koncentration. Mot vissa skadeinsekter är de mycket effektiva, men de drabbar även vilda bin och humlor.

Vanliga honungsbin drabbas inte lika hårt som de vilda arterna, vilket kan bero på deras samhällen är väldigt stora och tål stora förluster.

Källa: Nature Communications

I studien har forskarna granskat utvecklingen för 62 arter av bin och humlor över hela England från 1994 till 2011, den period då neonikotinoider började användas inom det brittiska jordbruket.

De fann bevis för att medlen orsakar storskaliga skador, och att skadorna är av långvarig karaktär.

Neonikotinoiderna är mycket effektiva insektsgifter och står för en stor andel av den totala mängden bekämpningsmedel inom jordbruket i stora delar av världen.

De senaste fyra åren har flera forskargrupper, bland annat i Sverige, larmat om medlen. Experimentella studier har visat att neonikotinoiderna dödar många pollinerande bin och humlor.

Giftig raps

Framför allt har medlen använts inom rapsodlingar som ofta besöks av sådana insekter.

Den nya studien, som publiceras i Nature Communications, ger en mer fullständig bild än tidigare, eftersom den visar effekterna av medlen över många år.

Där konstateras att många pollinerande insekter i England har minskat i antal som en följd av storskaliga förändringar inom jordbruket – men arter som regelbundet livnär sig på pollen och nektar från raps har minskat tre gånger så mycket som arter som bara besöker raps tillfälligt.

Bin och humlor dör

Vissa arter av bin har helt försvunnit från vissa områden, och forskarna slår fast att neonikotinoiderna med säkerhet ligger bakom en femtedel av dessa utdöenden.

De många forskarlarmen har resulterat i att några av neonikotinoiderna förbjudits i EU och Sverige. Det finns dock oro för att förbudet ska rivas upp. För närvarande pågår en översyn av regelverket och två av kemiföretagen har stämt EU-kommissionen för att få beslutet upphävt.

Företagen anser att förbudet bygger på ett bristfälligt underlag. Men om den hållningen går att försvara i fortsättningen, efter de nya brittiska rönen, är osäkert.