Fakta: Klimatlöften

Inför FN:s klimattoppmöte i Paris i december har världens länder ombetts att lämna in frivilliga "bidrag" (Intended Nationally Determined Contributions, INDC:s). Bidragen, i praktiken en form av åtaganden eller klimatlöften, talar om hur mycket länderna avser att reducera sina växthusgasutsläpp till 2025, 2030 och 2050.

Fram till 1 oktober hade 146 av 195 länder lämnat in sina bidrag. Här ingår alla i-länder och 75 procent av u-länderna. Tillsammans svarar de för 86 procent av de globala växthusgasutsläppen.

Källa: UNFCCC.

Slutsatsen dras i FN:s officiella analys av den samlade effekten av ländernas löften. Analysen presenterades i Berlin på fredagen av Christiana Figueres, chefen för FN:s klimatsekretariat.

Det innebär inte att de globala växthusgasutsläppen kommer att minska de närmaste åren – men ökningen kommer att dämpas. År 2030 kommer de samlade årliga utsläppen att vara 56,7 miljarder ton (gigaton). Utan ländernas åtaganden hade de varit betydligt större.

Slipper värmekatastrof

– Löftena innebär, om de till fullo implementeras, att vi undviker växthusgasutsläpp motsvarande fyra gigaton per år till 2030. Utan löftena hade vi varit på väg mot en temperaturhöjning på fyra till fem grader år 2100, säger Figueres.

Figueres noterar att de analyser som gjorts av bland andra Internationella energiorganet (IEA) nu antyder att höjningen stannar på 2,7 grader.

– Det är goda nyheter. Det räcker inte men vi har tagit ett stort steg i rätt riktning. Vi är på ett avgörande sätt på väg mot en kolfri ekonomi, säger hon.

Förbättringar krävs

För att klara tvågradersmålet, det vill säga hålla temperaturökningen under två grader som länderna enats om, krävs enligt Figueres två saker. Dels måste löftena förankras i det globala klimatavtal som mötet i Paris syftar till, dels krävs att man i avtalet bygger in en mekanism som gör att länderna kan vässa sina löften under de kommande åren.

– Vi behöver konstruera en väg framåt, där vi kontinuerligt kan göra förbättringar av våra åtaganden genom återkommande uppdateringar, kanske vart femte år, säger Figueres.

– Det skulle göra avtalet dynamiskt, till skillnad från det nuvarande klimatavtalet, Kyotoprotokollet, som är statiskt.