Så här säger lagen

Brottsbalken 4 kap, 4c§:

”Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år.” 

Det är inte enbart är den som utfört gärningen som kan dömas utan även den ”som främjat denna med råd eller dåd” som kan dömas. Därmed är alltså även medhjälp till äktenskapstvång olagligt.

Källa: Åklagarmyndigheten

Den 1 juli 2014 började lagen som förbjuder äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa att gälla i Sverige. Det innebär också att medhjälp till äktenskapligt tvång är straffbart.

►LÄS MER: Allt fler gifta barn kommer till Sverige 

Den som döms för äktenskapstvång riskerar upp till fyra års fängelse, men hittills har ingen åtalats för ett sådant brott – trots att ett 50-tal fall har utretts, enligt Åklagarmyndigheten.

– Det är oroväckande att inga åtal har väckts trots att lagen funnits i snart två år. Därför har Åklagarmyndigheten fått i uppdrag att gå till botten med varför det ser ut så trots att det kommit in ett stort antal anmälningar och de ska presentera sina slutsatser den 23 juni i år. Ingen ska behöva gifta sig mot sin vilja och så sent som i maj i år antog riksdagen ytterligare en lagskärpning som gör det möjligt för polis och åklagare att ingripa ännu tidigare i fall där de misstänker tvångsäktenskap. Men då måste anmälningar och utredningar leda till åtal och därför är Åklagarmyndighetens kartläggning så viktig, säger  justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Metro har frågat riksdagspartierna hur de arbetar för att förhindra barnäktenskap. Flera av partierna kan tänka sig att införa ytterligare åtgärder för att stärka skyddet för de barn som utsätts för eller riskerar att hamna i tvångsäktenskap.

►LÄS MER: Hon giftes bort mot sin vilja: "Vi får inte vara fega i Sverige"