Fakta: Studie om Öresundspendling

Kungliga tekniska högskolan (KTH) har genomfört en undersökning bland Öresundspendlare om effekterna av gräns- och id-kontroller. Omkring var tionde tågpendlare har deltagit genom att svara på en webbenkät eller intervjuer. Studien bygger dock inte på ett statistiskt urval. Totalt pendlar omkring 15 000 personer över Öresund, varav 8 000-9 000 med tåg.

Rapporten är utgiven av Öresundsinstitutet. Här är några resultat av studien:

Tågpendlare och de som börjat bilpendla, på grund av kontrollerna, påverkas mest. Personer som sedan tidigare har bilpendlat har påverkats mindre.

85 procent av tågpendlarna svarar att de är mycket påverkade av försämrad turtäthet under rusningstid.

Omkring åtta av tio pendlare är besvikna över politiska beslut med anknytning till kontrollerna.

Knappt sex av tio pendlare har börjat resa på andra tider – 23 procent tar oftare bilen över sundet och 12 procent har börjat samåka.

Källa: Öresundsinstitutet

Drygt 900 personer – alltså omkring var tionde tågpendlare över Öresund – har varit med i studien som letts av doktoranden Karin Winter vid KTH.

– Den största påverkan handlar om trafikförändringarna, till exempel färre avgångar och tågbyten. Väldigt många pendlare är dessutom missnöjda över det sätt som förändringarna har genomförts på, säger hon till TT.

Saknar förbättringar

När id-kontrollen drog igång efter årsskiftet uppfattades förändringen som väldigt provisorisk. Tågpendlarnas besvikelse bygger enligt studien på att den första lösningen inte förbättrats tillräckligt mycket.

– Pendlarna tycker inte att det blivit några successiva förbättringar och att det saknats en dialog med pendlarna kring utformningen av kontrollen. Man upplever ett väldigt stort ointresse från såväl beslutsfattare som trafikoperatörer, säger Karin Winter.

Mer än sju av tio pendlare i studien uppger att man påverkas mycket av att ha mindre tid hemma. Drygt hälften berättar att de är tröttare och 64 procent är mycket påverkade av ökad stress, enligt studien.

Längre restid

Två tredjedelar av studiens deltagare vittnar om en förlängd restid på mellan 30 och 60 minuter per dag.

– Att inte kunna planera och vara osäker på ankomsttiden skapar en stor frustration, säger Winter.

Studien bygger framförallt på en webbenkät – som bland annat spridits i pendlargrupper på Facebook. Därför baseras inte studien på ett statistiskt urval och huruvida deltagarna är representativa för Öresundspendlarna i stort kan ifrågasättas.

– Självklart kan man tänka sig att de som är mer påverkade har en större tendens att svara på enkäten. Man får kanske skruva ned procentsatserna lite om man pratar om hela pendlarkollektivet, säger Winter.